Konkurs „Maluch+” 2020 – moduł 4

Data publikacji: 9 grudnia 2019Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, z późn. zm.), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH+” 2020 – moduł 4.

  1. O dofinansowywanie w ramach modułu 4, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).
  2. W ramach modułu 4 dofinansowywane będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.
  3. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2020 r.
  4. Termin składania ofert: do 10 stycznia 2020 r.
  5. Oferty można składać w formie pisemnej do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego będącego właściwym ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.
  6. Wyniki konkursu dla modułu 4 z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w terminie do 14 lutego 2020 r..
  7. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 – moduł 4.

 Wojewoda Podkarpacki zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do składania ofert w Programie.

 

Wnioski sporządzone wyłącznie na obowiązujących formularzach, wraz z wymaganymi załącznikami, należy przesyłać w wersji papierowej albo składać osobiście w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – Kancelaria Ogólna (pok. 27) lub przesyłać w wersji elektronicznej ( za pomocą systemu ePUAP). Wnioski złożone mailem nie będą rozpatrywane.

Obsługę zadań związanych z Programem realizuje Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowych informacji można zasięgnąć codziennie w godzinach pracy Urzędu osobiście (pok. 320) lub pod numerami telefonów

17-17-867-13-00 oraz 17 867-13-67.