Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Data publikacji: 4 października 2019Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020.

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 2192 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1696). Nabór wniosków zostanie przeprowadzony zgodnie z art. 13 ww. ustawy.

Cele Programu

Program ma na celu:

 1. wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;
 2. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 3. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Rodzaj zadań

Realizacja usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają ww. formy wsparcia.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Program adresowany jest do gmin i powiatów, w których istnieje potrzeba świadczenia usług asystenta.

Wysokość środków z Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych na realizację Programu

Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego, w 2019 roku w wysokości 30 mln zł, a w roku przyszłym w wysokości 50 mln zł.

Warunki przekazania środków finansowych z Programu

 1. Przekazanie środków finansowych z Programu wojewodom, odbędzie się na podstawie umów zawartych między poszczególnymi wojewodami a ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego.
 2. Wojewoda przekazuje środki z Programu gminom/powiatom na podstawie zawartej umowy.
 3. Podmioty realizujące zadania wynikające z umów zawartych w ramach Programu, są obowiązane do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków Programu, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków i dokonywanych z tych środków wydatków, o czym mówi art. 17 ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Termin i warunki realizacji zadania

 1. Program będzie realizowany od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 2. Zadanie musi być realizowane na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem równoważnym do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 3. Data rozpoczęcia realizacji zadania nie może być wcześniejsza niż 1 października 2019 r.
 4. W przypadku podpisania umowy pomiędzy wojewodą a gminą/powiatem w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego po dniu rozpoczęcia realizacji zadania, będzie ono realizowane od daty podpisania umowy, przy czym istnieje możliwość zrefundowania ze środków Programu wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania, tj. od dnia 1 października 2019 r. Do czasu otrzymania środków finansowych, co nastąpi po podpisaniu umowy, gmina/powiat może realizować Program korzystając ze środków własnych.

Terminy naboru wniosków

 1. Gmina/powiat składa wniosek/wnioski do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do dnia 22 października 2019 r.
 2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek/wnioski na środki finansowe z Programu wraz z listą/listami rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do dnia 5 listopada 2019 r.

Termin rozpatrzenia wniosków

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów – w terminie do dnia 19 listopada 2019 r.

Program wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=article&id=932