Zaproszenie do udziału w pracach komisji

Data publikacji: 14 października 2019Wojewoda podkarpacki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji opiniującej wnioski do „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” na 2020 r.

Zmiany w oddziale paszportowym

Kandydatów na członka komisji opiniującej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty składające wnioski do „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” na 2020 r.

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej (na specjalnym formularzu) w terminie do czternastu dni od daty publikacji ogłoszenia w kancelarii Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (pokój 27) ) lub przesłać drogą e-mail na adres: jwapinski@rzeszow.uw.gov.pl

Treść ogłoszenia i formularz zgłoszenia w załączeniu.