PROGRAM Centra Opiekuńczo – mieszkalne

Data publikacji: 31 lipca 2019Informacja dla Gmin/Powiatów zainteresowanych udziałem w programie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo- mieszkalne”.

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków do programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informujemy, że celem ww. programu jest uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie usługi pobytu dziennego lub zamieszkiwania całodobowego z zapewnieniem wyżywienia. Usługi świadczone w Centrach opiekuńczo-mieszkalnych mają zmierzać do osiągnięcia, przy współudziale osób niepełnosprawnych, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Celem programu jest zarówno rozszerzenie form wsparcia jak i zaspokojenie potrzeb jak największej liczby osób niepełnosprawnych poprzez objęcie ich ww. usługą. Do realizacji zadań Centrów opiekuńczo – mieszkalnych zostanie zatrudniona odpowiednio przygotowana kadra, która będzie świadczyć ww. usługi w odpowiednio wyposażonym i przystosowanym do potrzeb uczestników Programu miejscu. Dlatego też w Module I programu stworzono możliwość budowy nowego obiektu, a kwotę wsparcia finansowego przeznaczonego na utworzenie Centrum i jego wyposażenie ustalono do wysokości 100% całkowitego kosztu realizacji zadania.

Ideą programu nie jest przekształcanie w centra opiekuńczo – mieszkalne dotychczas funkcjonujących placówek takich jak środowiskowe domy samopomocy, placówki dziennego pobytu dla seniorów czy domy pomocy społecznej, jako sposobu na zapewnienie innego sposobu ich finansowania.

Dodatkowo zauważyć należy, że zgodnie z programem centrum powinno spełniać warunki do samodzielnego i niezależnego pobytu/zamieszkania, opieki oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych tj. zapewnienie warunków, które zaspokoją potrzeby korzystania z form wsparcia w innych ośrodkach.

W celu dokonania właściwej oceny wniosków złożonych przez gminy/powiaty pod względem zasadności dofinansowania, w ramach ww. programu, niezbędnym będzie przekazanie, wraz z wnioskiem, danych dotyczących ilości ośrodków wsparcia funkcjonujących na terenie danej gminy/powiatu, ze wskazaniem formy ośrodka wsparcia, ilości miejsc w ww. ośrodkach oraz ilości osób niepełnosprawnych korzystających  z ww. ośrodków.