,,Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”

Data publikacji: 18 lipca 2019Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił ,,Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

17 lipca 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił ,,Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. Dotyczy on również zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w trybie zlecenia im realizacji części lub całości zadania przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dofinansowaniu w ramach ww. Programu mogą podlegać koszty wynagrodzenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej do kwoty maksymalnie wynoszącej 1 900 zł brutto miesięcznie na etat, co stanowić powinno maksymalnie do 60% kosztów wynagrodzenia brutto (podmiot wnioskujący o dofinansowanie winien zabezpieczyć dodatkowo finansowy udział własny w wysokości minimum 40%). Natomiast w przypadku równoważnej czasowo w stosunku do etatu – umowy-zlecenia do kwoty 800 zł brutto miesięcznie, co stanowić powinno maksymalnie do 27% kosztów wynagrodzenia brutto (podmiot wnioskujący o dofinansowanie winien zabezpieczyć dodatkowo finansowy udział własny w wysokości minimum 73%).

W ramach Programu kwalifikowane są koszty poniesione w 2019 r. (możliwa będzie refundacja kosztów poniesionych od stycznia 2019 r.).

Zapotrzebowanie, którego wzory stanowią załączniki do Programu i Ogłoszenia, należy składać w formie papierowej (listem poleconym) i elektronicznej (za pośrednictwem platformy ePUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym). Zapotrzebowanie winno być opatrzone dopiskiem: ,,Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” i wysłane do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów w terminie 7 dni od daty opublikowania Programu na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tj. do 24 lipca 2019 r. Termin uznaje się również za zachowany, jeżeli podmiot złoży formę papierową zapotrzebowania w powyższym terminie osobiście w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej  Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (pok. 320).

Szczegółowe informacje dotyczące ,,Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-programu-asystent-rodziny-i-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej-na-rok-2019