Zastosowanie narzędzia IOWISZ w praktyce – konferencja

Data publikacji: 27 lutego 2017W spotkaniu z przedstawicielami podmiotów leczniczych z województwa podkarpackiego udział wzięli podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Łanda, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz z-ca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia Jakub Adamski.

Zastosowanie narzędzia IOWISZ w praktyce – konferencja

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie 27 lutego miała miejsce konferencja „Zastosowanie narzędzia IOWISZ w praktyce”.

W spotkaniu z przedstawicielami podmiotów leczniczych z województwa podkarpackiego udział wzięli podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Łanda,  wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia Jakub Adamski.

Po zakończeniu konferencji w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbył się briefing prasowy z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztofa Łandy oraz wojewody podkarpackiego Ewy Leniart i posła na Sejm RP Krystyny  Wróblewskiej. 

21 lipca 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza do publicznego systemu opieki zdrowotnej konstrukcję Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia tak zwany IOWISZ.

Głównym założeniem funkcjonowania nowego systemu jest racjonalne, celowe i gospodarne wydatkowanie środków na inwestycje w sektorze usług zdrowotnych, zapobieganie ich nadpodaży na lokalnym rynku, wynikającej z tworzenia zasobów nieadekwatnych w stosunku do potrzeb świadczeniobiorców, a także eliminowane białych plam na mapie potrzeb zdrowotnych.

Końcowym efektem działania systemu powinno być również obniżenie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz unowocześnienie infrastruktury  placówek medycznych.

System IOWISZ został uruchomiony we wrześniu 2016 roku. Jest on wykorzystywany przez urzędy wojewódzkie, NFZ oraz Ministerstwo Zdrowia do oceny wniosków i wydawania ww. opinii. Opinie te wpływać będą na dofinansowywanie inwestycji ze środków europejskich oraz pozostawać będą jednym z kryteriów oceny ofert w postępowaniach prowadzonych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Podstawą merytoryczną oceny jest zgodność z Priorytetami dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej i Mapami Potrzeb Zdrowotnych. Wdrożone rozwiązania mają zapewnić racjonalny rozwój infrastruktury służby zdrowia i zwiększyć efektywność wydatkowania środków publicznych w zakresie finansowania inwestycji oraz świadczeń zdrowotnych.

Od początku okresu opiniowania do Wojewody Podkarpackiego wpłynęło 35 takich wniosków (15 oceniono pozytywnie, 6 negatywnie, 1 wniosek pozostawiony bez rozpoznania,  13 oczekuje na ocenę). Do końca lutego 2017 roku spodziewamy się zwiększonego napływu wniosków, związanego z ogłoszonym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –  Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.