Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz o polityce rodzinnej i senioralnej

Data publikacji: 2 marca 2017Realizacja rządowego programu Rodzina 500 plus, kwestie związane z pomocą społeczną i polityką senioralną to główne tematy spotkania sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztofa Michałkiewicza z samorządowcami i przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej.

Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz o polityce rodzinnej i senioralnej

Wiceminister Michałkiewicz podsumował dotychczasową realizację programu Rodzina 500 plus – w ramach rządowego wsparcia do polskich rodzin trafiło 17,6 mld zł. Z programu skorzystało 3,8 mln dzieci, w tym 48,4 tys. w pieczy zastępczej. Wiceminister poruszył kwestię związaną z wpływem programu na kapitał ludzki – wymienił przede wszystkim wzrost standardu życia rodzin i obniżenie poziomu ubóstwa. Odniósł się również do programów realizowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej –  m. in. inicjatyw wspierających osoby starsze.

Podczas spotkania w Rzeszowie dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. osób Niepełnosprawnych Mirosław Przewoźnik przestawił kolejny element polityki prorodzinnej – program i ustawę „Za życiem”, która weszła w życie  1 stycznia 2017 r. Ustawa ta  reguluje w sposób kompleksowy wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Realizacja programu 500 plus  w województwie podkarpackim

W województwie podkarpackim w 2016 r. wsparcie w formie świadczenia wychowawczego otrzymało ponad 151 tys. rodzin dla ponad 241 tys. dzieci. Do rodzin trafiło już ponad 1 mld zł. (każda rodzina przeciętnie otrzymała w roku 2016 wsparcie z budżetu państwa w wysokości ponad 7 tys. zł). Wypłaty realizowane są na bieżąco. Potrzeby gmin w tym zakresie podlegają stałej analizie i nie ma zagrożenia, co do ewentualnego braku środków na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Podsumowując realizację i funkcjonowanie Programu „Rodzina 500 plus” za rok 2016 na terenie naszego województwa, można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że to systemowe rozwiązanie przyczyniło się do znacznej poprawy sytuacji materialnej podkarpackich rodzin, zwłaszcza tych o niskich dochodach i wielodzietnych – powiedziała wojewoda Ewa Leniart podkreślając jednocześnie, że większość gmin z terenu województwa podkarpackiego odnotowała spadek liczby decyzji przyznających świadczenia pieniężne z pomocy społecznej, gdyż sytuacja ekonomiczna wielu osób do tej pory korzystających z tego systemu uległa polepszeniu.

Pomoc społeczna

Na terenie województwa podkarpackiego z różnych form wsparcia w ramach pomocy społecznej w ubiegłym roku skorzystało blisko 109 tys. osób z ponad 66 tys. rodzin, tj. ponad 5% mieszkańców Podkarpacia. Na wsparcie realizacji zadań pomocy społecznej w 2016 r. przeznaczono z budżetu wojewody ogółem ponad 283 mln zł. W roku 2016 objęto pomocą o 10% mniej osób niż w roku 2015 i ponad 14% mniej niż w roku 2014.

Polityka senioralna

 

Szeroko rozumiana polityka społeczna wobec osób starszych stanowi obecnie jeden z priorytetów działań publicznych. Społeczeństwo polskie staje przed wyzwaniami wynikającymi z dynamicznych zmian w strukturze demograficznej ludności. Dwa główne zjawiska wynikające z przemian demograficznych to z jednej strony niska dzietność, z drugiej zaś strony wzrastająca liczba osób starszych. Priorytety wyznaczone w obszarze polityki senioralnej to: zdrowie i samodzielność, aktywność zawodowa osób 50+, aktywność edukacyjna, społeczna i kulturalna osób starszych, srebrna gospodarka oraz relacje międzypokoleniowe.

Jednym z głównych narzędzi poprawy sytuacji osób starszych jest Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020, skierowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do jednostek samorządu terytorialnego (wcześniej Program „Senior-WIGOR”).

Celem strategicznym programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”. Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.

Na terenie województwa podkarpackiego powstało już 11 dziennych domów Senior – Wigor. W  2015 r. 10 gmin otrzymało dofinansowanie na ich utworzenie, w 2016 r. 1 gmina na tworzenie oraz 10 na funkcjonowanie już istniejących Dziennych Domów. Łącznie do naszego województwa trafiło blisko 3 mln złotych (2 967 557 zł. )

Ponadto została zainicjowana kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior”, mająca na celu uwidocznienie społeczeństwu możliwości zapewnienia bezpieczeństwa seniorom oraz możliwości aktywizacji osób starszych.

Spotkanie, które odbyło się 2 marca br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli samorządów i ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa podkarpackiego, było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie aktualnych działań w obszarze pomocy społecznej. Po konferencji skeretarz stanu Krzysztof Michałkiewicz, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. osób Niepełnosprawnych Mirosław Przewoźnik oraz podkarpaccy parlamentarzyści spotkali się z przedstawicielami mediów lokalnych podczas briefingu prasowego.

Po konferencji wiceminister Michałkiewicz odwiedził Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie. Następnie udał się do Miejsko-Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej, Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Stowarzyszeniu „Integracja bez Granic” oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie. Towarzyszyli  mu poseł na Sejm RP Jerzy Paul i wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch.