Uroczyste otwarcie mostu na rzece Łukawica w miejscowości Rzeczyca Długa

Data publikacji: 20 maja 2019Wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz 20 maja br. wzięła udział w symbolicznym przecięciu wstęgi zrealizowanej inwestycji w gminie Radomyśl nad Sanem.

Rzeczyca.Most.7

W 2018 r. gmina Radomyśl nad Sanem realizowała przy udziale dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów infrastrukturalnych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej inwestycję pod nazwą „Przebudowa obiektu mostowego – przepustu e ciągu drogi dz. nr ewid. 1141, 1146 w miejscowości Rzeczyca Długa w km 0+440”.

Na przedmiotowe zadanie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał, zgodnie z wnioskiem jednostki, promesę na kwotę 400 tys. Jednakże po przeprowadzeniu procedury przetargowej przez samorząd okazało się, że ww. środki są niewystarczające. Po pozytywnej opinii wojewody podkarpackiego Ewy Leniart minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński zwiększył promesę i przyznał na przedmiotowe zadanie kolejne środki w wysokości prawie 140 tys. zł.

Łącznie na podstawie umowy dotacji z wojewodą podkarpackim została gminie Radomyśl nad Sanem przyznana dotacja w wysokości prawie 540 tys. zł.