Program „Opieka 75+”

Data publikacji: 11 lutego 2020Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji programu  „Opieka 75+” przedstawiła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podczas spotkania z mediami lokalnymi. W dzisiejszym briefingu prasowym wzięła również udział dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie Małgorzata Dankowska.

Konferencja prasowa

Zachęcamy gminy do skorzystania z programu i rozszerzania oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej – powiedziała wojewoda podczas briefingu.

 

PROGRAM „OPIEKA 75+” – edycja 2020

 30 stycznia 2020 r. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg  zaakceptowała Program „Opieka 75+” – edycja 2020.

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) zarówno dla osób samotnych, jak i pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej.

W 2020 r. program skierowany jest do samorządów gminnych do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi opiekuńcze:

  • samodzielnie (tj. przez pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin lub innych gminnych jednostek organizacyjnych);
  • poprzez zlecanie wykonania usług opiekuńczych organizacjom pozarządowym na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w trybie otwartego konkursu ofert na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
  • poprzez zakup przedmiotowych usług od podmiotów sektora prywatnego.

Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Koszt realizacji zadania wylicza się poprzez pomnożenie całkowitej liczby godzin usług opiekuńczych przyznanej decyzją administracyjną osobie w wieku 75 lat i więcej przez koszt 1 godziny usług określony w uchwale rady gminy.

Środki finansowe z Programu mogą być przeznaczone na dofinansowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla:

  • osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą one kontynuowane w roku 2020,
  • osób, którym w roku 2019 nie były one świadczone,
  • zwiększonej liczby godzin dla osób w wieku 75 lat i więcej.

W 2020 r. do treści programu dodano zapis rekomendujący niepobieranie odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób w wieku 75 lat i więcej, których dochód nie przekracza 250% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. osoby samotnie gospodarującej 1 752,50 zł (701 zł x 250%) i osoby pozostającej w rodzinie 1 320 zł (528 zł * 250%).

Terminy

 Zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania w roku bieżącym gminy winny sporządzić w terminie do dnia 19 lutego 2020 r. za pomocą sprawozdania opublikowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w centralnej aplikacji statystycznej. Zbiorcze, zweryfikowane dane zostaną przekazane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w terminie do 28 lutego br.

 Realizacja Programu „Opieka 75+” w 2019 r.

 W 2019 r. do realizacji usług opiekuńczych w oparciu o założenia Programu „Opieka 75+” przystąpiło 36 ośrodków pomocy społecznej z terenu Podkarpacia. Na realizację usług opiekuńczych gminy województwa podkarpackiego wydatkowały środki w łącznej wysokości 1 117 695,69 zł, w tym 548 571,07 zł pochodzące z budżetu państwa (udział środków z dotacji w realizowanym zadaniu wynosił 49,08%). Beneficjentami Programu „Opieka 75+” było 243 mieszkańców Podkarpacia w wieku 75 lat i więcej, na rzecz których gminy województwa zrealizowały 59 590 godzin usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z których 29 757,50 zostało sfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu państwa.