Ogłoszono listę na dodatkowe wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej

Data publikacji: 12 czerwca 2018Wojewoda Ewa Leniart wystąpiła dziś do Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie środków z rezerwy celowej.

Umowa

Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków wojewoda uruchomi proces podpisywania z beneficjentami programu umów o dofinansowanie zadań. 

 7 czerwca 2018 r. wojewoda podkarpacki zatwierdziła listę zadań zakwalifikowanych do dofinansowania na terenie województwa podkarpackiego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Lista składa się z 26 zadań podstawowych oraz 8 zadań rezerwowych, których realizacja uwarunkowana jest wystąpieniem oszczędności poprzetargowych na zadaniach podstawowych. Wszystkie zadania znajdujące się na ww. liście uzyskały pozytywną opinię wydaną w trybie art. 20 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.     

Na chwile obecną dofinansowanie w ramach programu otrzyma 26 zadań gminnych i powiatowych na łączną kwotę dotacji z budżetu państwa powyżej 31,4 mln zł. Efektem rzeczowym realizacji ww. zadań będzie budowa, przebudowa oraz remont 45 km dróg lokalnych, w tym 14 km dróg gminnych oraz 31 km dróg powiatowych. Ponadto wybudowane zostaną dwa obiekty mostowe.

Jednostki samorządu terytorialnego, których zadania znalazły się na liści podstawowej powinny poinformować wojewodę o rozstrzygnięciach przetargowych. Informację dotyczącą oszczędności poprzetargowych stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

W przypadku wyłonienia przez jst. wykonawcy zadania oraz po uzyskaniu decyzji Ministra Finansów o przyznaniu wojewodzie środków z rezerwy celowej budżetu państwa, możliwe będzie podpisywanie umów.

Lista zadań podstawowych zawiera zadania, które bez pomocy tego programu nie miałyby szans na realizację. Przykładem tego są inwestycje poniżej, które dostały wsparcie dotacją 70% w ramach rządowego programu dot. dróg lokalnych w 2018 roku:

  1. Gmina Zagórz

 „Budowa kładki pieszo-jezdnej na rzece Osława w miejscowości Morochów wraz z budową drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej”

Wartość zadania 5 960 208,88 zł, poziom wsparcia 70%, kwota dotacji 4 172 146,00 zł.

Droga gminna nr 117490R Morochów – Czaszyn stanowi jedyne połączenie komunikacyjne części miejscowości Morochów. Należy do dróg o charakterze ogólnodostępnym, klasy D. Planowany w 2018 r. zakres inwestycji wpisuje się zarówno w priorytet 3 z uwagi na budowę obiektu mostowego oraz w priorytet 2 ze względu na budowę drogi gminnej, która będzie połączona bezpośrednio z drogą wyższego rzędu – drogą powiatową nr 2229R. Przy jej połączeniu do układu dróg powiatowych wchodzi w skład podstawowego układu drogowego. Jego zadaniem jest zapewnienie newralgicznego poziomu dostępności i spójności komunikacyjnej lokalnej społeczności oraz powiązań komunikacyjnych z siedzibą władz gminnych i głównymi ośrodkami powiatu, zlokalizowanymi w Sanoku a za pośrednictwem układów wyższych (dróg wojewódzkich i krajowych) także kluczowymi ośrodkami wzrostu województwa podkarpackiego. Z uwagi na położenie w obszarze aktywnym rolniczo, droga umożliwia bezpośredni dostęp do miejsc upraw rolniczych, ogrodniczych i hodowlanych. Jej przejezdność determinuje dostęp do ważnych punktów komunikacji zbiorowej i szkolnej na przestrzeni całego roku, ale również jako jedyna umożliwia dostęp środków pomocy w momencie bezpośredniego zagrożenia życia (ambulans, pogotowie gazowe, straż pożarna).

Droga jest również ważnym szlakiem komunikacyjnym, przenoszącym ruch turystyczny o znaczeniu regionalnym. Umożliwia w okresie letnim i zimowym dojazd do miejsc atrakcyjnych zarówno pod względem przyrodniczym, jak i turystyczno-rekreacyjnym, np. rezerwatu „Przełom Osławy pod Mokrem” oraz korzystanie ze szlaków turystycznych: Szlak Przygód dobrego Wojaka Szwejka i Niebieski szlak Sanok – Chryszczata. Funkcjonowanie przeprawy w postaci kładki dla pieszych oraz dostępnego jedynie w okresie niskiego poziomu wody w rzece Osławie brodu obok kładki utrudnia zarówno dostęp służb ratowniczych (pogotowie ratunkowe, straż pożarna), jak i służb komunalnych (wywóz odpadów, wywóz ścieków ze zbiorników bezodpływowych). Zaniechanie realizacji budowy kładki pieszo-jezdnej pogłębi peryferyjność i  niewydolność systemu komunikacyjnego. W dalszej konsekwencji przyczyni się do wykluczenia mieszkańców części wsi Morochów. W dzisiejszych czasach jakość i bezpieczeństwo systemu transportowego to podstawowy wyróżnik wpływający na jakość życia mieszkańców. Takie miejsce jako część wsi Morochów jest jednym z ostatnich w województwie podkarpackim, co uzasadnia konieczność interwencji w zakresie budowy kładki pieszo–jezdnej.

  1. Gmina Nowy Żmigród

 „Budowa kładki pieszo-jezdnej na potoku Brzezówka wraz z remontem drogi”

Wartość zadania 688 371,30 zł, poziom wsparcia 70%, kwota dotacji 481 859,00 zł.

Największe znaczenie dla rozwoju gminy mają drogi o znaczeniu lokalnym. Są to drogi w przewadze o nawierzchni nieutwardzonej i wymagające dużych nakładów na bieżące utrzymanie. Docelowo przewiduje się gruntowną modernizację sieci drogowej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowych, czy też tłuczniowych. Przy drogach przebiegających przez teren gminy dynamicznie rozwija się budownictwo jednorodzinne, które w Polsce jest od ponad dwudziestu lat silnie rozwijającym się sektorem gospodarki. Poziom rozwoju infrastruktury drogowej stanowi podstawę lokalnego rozwoju, co w dalszej perspektywie powoduje poprawę warunków i jakości życia mieszkańców, jak również ma pozytywne przełożenie na rozwój gospodarczy gminy i jej atrakcyjność inwestycyjną. Realizacja tej inwestycji dodatkowo będzie miała duży wpływ na rozwój turystyki.

Głównym celem realizacji budowy kładki oraz remontu przedmiotowej drogi jest pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy na tym terenie. Jako cel nadrzędny w/w przedsięwzięcia przyjęto poprawę konkurencyjności naszego regionu i chęć podejmowania przez mieszkańców aktywności gospodarczej. Głównymi kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego na tym terenie gminy, która charakteryzuje się terenami zalesionymi są: funkcja gospodarki leśnej, funkcja turystyczna i dla wypoczynku sobotnio-niedzielnego i sezonowego, która wpłynie bardzo pozytywnie na rozwój gospodarczy rolnictwa. Szansą na stworzenie pośrednich miejsc pracy jest stworzenie warunków przyciągających napływ kapitału inwestycyjnego, co jest możliwe w wyniku realizacji planowanej inwestycji budowy kładki oraz remontu drogi, która ułatwi nie tylko dojazd mieszkańcom do własnych posesji, ale również obszarów istotnych z punktu widzenia gospodarczego – grodziska Walik. Po wybudowaniu drogi nastąpi rozwój różnych form turystyki i rekreacji w oparciu o naturalne walory miejscowości Brzezowa.

Załączniki:

  1. Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania
  2. Oszczędności poprzetargowe jst.

 

Pliki do pobrania: