Nabór wniosków na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa”

Data publikacji: 12 października 2021Wojewoda Podkarpacki informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2022.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 60 000 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych).

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W ramach Programu usługami opieki wytchnieniowej planuje się objąć  łączną liczbę nie mniejszą niż 3000 osób.

Gmina/powiat otrzymuje wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego, jak  i pobytu całodobowego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi
z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

O dofinansowanie wniosku w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego. 

Terminy naboru wniosków

  1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do Wojewody Podkarpackiego (załącznik nr 1A lub 1B do Programu) w terminie do dnia 22 października 2021 r. (decyduje data wpływu).
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz
    z listą rekomendowanych wniosków, Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej (załącznik nr 2A lub 2B oraz załącznik 3 do Programu) w terminie do dnia 8 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu).
  3. Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 22 listopada 2021 r.

Program wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×