Konferencja prasowa wojewody

Data publikacji: 3 listopada 2016Ponad 40 mln zł trafiło w tym rok do jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Konferencja prasowa wojewody

Szczegóły dotyczące dotacji celowych z budżetu państwa zostały przedstawione 3 listopada br.  podczas konferencji prasowej wojewody podkarpackiego Ewy Leniart.

Od stycznia do października 2016 roku minister spraw wewnętrznych i administracji na wniosek wojewody podkarpackiego przekazał jednostkom samorządu terytorialnego dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w łącznej wysokości 40,1 mln zł:

  • 27 mln zł przeznaczono na zrealizowanie 120 zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej. Z tych środków wyremontowano, odbudowano lub przebudowano 111 km dróg gminnych i powiatowych, 46 obiekty mostowe i przepusty na drogach gminnych i powiatowych, a także 1386 mb sieci kanalizacyjnej w ciągu dróg gminnych i powiatowych;
  •  13,1 mln zł przeznaczono na realizację 33 zadań dotyczących zabezpieczenia osuwisk w ramach realizacji zadań w zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków. W ramach tychże środków sfinansowano 23 dokumentacje i 10 właściwych prac zabezpieczających osuwiska.

Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa PUW Piotr Najda zapowiedział podczas konferencji, że do końca br. planowane są jeszcze do zrealizowania przez jednostki samorządu terytorialnego 92 zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych, na które minister spraw wewnętrznych i administracji na wniosek wojewody przyznał już środki z rezerwy celowej w kwocie 23,1 mln zł. Dodatkowo wojewoda zawnioskowała o ponad 12,5 mln zł na realizację 60 zadań.

Dotychczas (od roku 2001) pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa wyniosła ponad 1 mld zł.

W ramach funkcjonującego już od kilkunastu lat programu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego minister spraw wewnętrznych i administracji na wniosek wojewody przekazuje z rezerwy celowej budżetu państwa środki na:

– dofinansowanie realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej przede wszystkim powodzi, intensywnych opadów deszczu, gradobicia;

– dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi.

Kryteria przyznawania pomocy jednostkom samorządu terytorialnego na zadania związane z odbudową infrastruktury określone zostały w wytycznych ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 marca 2016 r. Zgodnie z wytycznymi wojewódzka komisja powołana przez wojewodę każdorazowo weryfikuje straty oszacowane przez komisje jednostek samorządu terytorialnego. Dodatkowo wojewoda powołała Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Zadań w zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków, którego głównym zadaniem jest przegląd i ocena zgłoszonych przez samorządy zadań.

Wojewoda każdego roku przesyła Ministrowi zebrane od jednostek samorządu terytorialnego zestawienie potrzeb z terenu województwa podkarpackiego, a następnie po otrzymaniu i złożeniu przez samorządy kompletnych wniosków podpisuje z nimi umowy o dofinansowanie zadań oraz przekazuje środki na ich realizację. Należy podkreślić, że wysokość dotacji przekazanej przez ministra spraw wewnętrznych i administracji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, stanowi do 80% kosztów realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania.