Briefing prasowy wojewody

Data publikacji: 8 lipca 2019Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart spotkała się dziś z przedstawicielami mediów lokalnych, aby podsumować działania prowadzone w związku majowymi niekorzystnymi zdarzeniami hydrologiczno-meteorologicznymi.

Konferencja prasowa

W briefingu prasowym uczestniczyli również: marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, dyrektor RZGW w Rzeszowie Małgorzata Wajda, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW Małgorzata Dankowska oraz zastępca dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa PUW Stanisław Zając.  

Wojewoda Ewa Leniart podziękowała wszystkim służbom zaangażowanym w akcję przeciwpowodziową. Podkreśliła, że w naszym województwie odnotowano ponad 3 tys. zdarzeń związanych z niekorzystną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną. W majowe działania zaangażowanych było około 2,5 tys. strażaków z PSP, blisko 22 tys. strażaków z ochotniczych straży pożarnych, 193 żołnierzy i prawie 500 policjantów. Wojewoda podsumowała również straty w infrastrukturze komunalnej i w rolnictwie oraz przekazała informacje na temat pomocy dla poszkodowanych rodzin.

Rolnictwo

Do wojewody podkarpackiego wpłynęły informacje o szkodach w rolnictwie z 82 gmin naszego województwa, w których w maju br. wystąpiły nawalne deszcze i powódź. Poszkodowanych zostało ok. 4 757 gospodarstw rolnych, zaś straty w uprawach rolnych objęły powierzchnię ok. 25 953 ha. Jednocześnie uszkodzonych zostało ok. 500 budynków gospodarczych, a także wiele budowli służących produkcji rolnej, maszyn rolniczych oraz stawów rybnych. Największe szkody wystąpiły w powiatach: dębickim, mieleckim, jarosławskim, kolbuszowskim, tarnobrzeskim (ostateczne informacje dotyczące strat będą znane po zakończeniu prac komisji szacujących straty).

Infrastruktura komunalna

Gminne i powiatowe komisje szacujące straty spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne mające miejsce w maju br. zakończyły swoje prace. Do wojewody podkarpackiego wpłynęły 104 protokoły, z 99 jednostek samorządu terytorialnego, w których wykazano straty na łączną kwotę ponad 380 ml zł. Straty dotyczą w szczególności dróg, mostów, szkół, infrastruktury zagrożonej przez osuwiska. Wojewódzka komisja do spraw weryfikacji strat podejmuje działania na bieżąco.

Pomoc dla poszkodowanych rodzin

Od 18 do 24 maja br. do podtopień budynków mieszkalnych doszło w 35 gminach z 16 powiatów województwa podkarpackiego. W wyniku podtopienia części mieszkalnej domu lub jego piwnic zostały poszkodowane 1 063 rodziny. Do największych strat w wyniku podtopień doszło w 5 gminach z terenu powiatu mieleckiego (Wadowice Górne, Radomyśl Wielki, Przecław, gmina wiejska Mielec oraz Czermin) oraz w 4 gminach z powiatu dębickiego (Czarna Dębicka, Żyraków, Brzostek, gmina wiejska Dębica). W pozostałych 14 poszkodowanych powiatach straty są mniejsze. Wszystkie gminy dotknięte powodziami oszacowały straty.

Zapotrzebowania na środki z rezerwy celowej budżetu państwa wpłynęły z 24 gmin województwa. Pozostałe jednostki udzieliły pomocy poszkodowanym rodzinom w ramach środków własnych. Wojewoda wystąpiła z wnioskami do Ministra Finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa w łącznej wysokości 1 112 921 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 282 poszkodowanych rodzin. Jak podkreśliła dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW Małgorzata Dankowska, na ten moment gminy wypłaciły zasiłki dla 199 rodzin na łączną kwotę 675 814 tys. zł (dane na 4 lipca br.).