Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Briefing prasowy na temat programu Maluch +

Data publikacji: 30 października 2017Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart spotkała się z dziennikarzami aby podsumować tegoroczną edycję programu Maluch + oraz przedstawić zasady nowej edycji programu.

Maluch + 2017 r. w województwie podkarpackim – podsumowanie:

 

Na program Maluch + w 2017 roku przekazano 8 377 818 zł. Powstało w ramach programu lub jest w trakcie tworzenia:

 • 7 nowych placówek gminnych (Brzóza Królewska, Mielec, Jedlicze, Ropczyce, Racławówka, Dębica, Jarosław);
 • 9 placówek niepublicznych (Obojna k/Stalowej Woli, Sokołów Małopolski, Mielec, dwie instytucje w Rzeszowie, Radomyśl Wielki, Krosno, Tarnobrzeg, Grzęska).

Jednocześnie w ramach edycji specjalnej „Za życiem”, w siedmiu publicznych placówkach żłobkowych w Rzeszowie łącznie 35 miejsc do końca grudnia br zostanie dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub dotkniętych wadami okołoporodowymi.

Na dofinansowanie kosztów działania placówek publicznych i niepublicznych przeznaczono łącznie kwotę 3 328 785,60 zł. W większości placówek niepublicznych, które biorą udział w Programie na 2017 r., dzięki dopłacie z Programu, czesne płatne przez rodziców zostało obniżone o 140 zł miesięcznie.

 

***

Maluch + 2018 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła w dniu 26.10.2017 r.  w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” konkurs „MALUCH+” 2018. Na finansowanie zadań określonych w Programie zabezpieczono w budżecie państwa kwotę 450 mln zł (zwiększenie o 300 mln zł w stosunku do lat ubiegłych).

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 1. Program „MALUCH+” realizowany będzie w 2018 r. w jednej edycji złożonej z czterech modułów, w których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:
 • Moduł 1 (dla jst) – utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc:

– moduł 1a – dofinansowywane będą zadania na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł;

– moduł 1b – dofinansowywane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki/kluby dziecięce albo nie funkcjonowały żłobki/kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

 • Moduł 2 (dla gmin): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”;
 • Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst): utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc;
 • Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W modułach 1, 2 oraz 4 przewiduje się zwiększone wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Termin składania ofert:

dla modułu 1 – 24 listopada 2017 r.;

dla modułu 2 – 17 listopada 2017 r.;

dla modułu 3 – 17 listopada 2017 r.;

dla modułu 4 – 17 listopada 2017 r.

Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

 

W ramach Programu dofinansowane będą zadania realizowane od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. , przy czym w odniesieniu do prowadzonych inwestycji w modułach 1 i 3, uruchomienie placówki potwierdzone wpisem do rejestru może mieć miejsce nie później niż do 31.01.2019 r.

 

Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH + 2018” publikowany na stronach MRPIPS.  Obsługę zadań związanych z programem realizuje Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

***

Najważniejsze zmiany w stosunku do Malucha + 2017 r.
i zmiany w przepisach o opiece nad dziećmi do lat 3:

 

 • do konkursu mogą przystąpić i tworzyć miejsca opieki również samorządy powiatowe i wojewódzki;
 • zniesiono wymóg posiadania w żłobku co najmniej dwóch pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci;
 • w klubach dziecięcych podopieczni będą mogli przebywać do 10 godzin dziennie, podobnie jak w żłobkach;
 • kluby dziecięce pozostaną wciąż placówkami bardziej kameralnymi, jednak będą mogły zapewniać opiekę dla maksymalnie 30 dzieci;
 • żłobki i kluby dziecięce będą zwolnione z opłat na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz z podatku od nieruchomości;
 • w żłobkach i klubach dziecięcych ustalono wymóg spełniania norm żywieniowych;
 • opiekunowie zatrudnieni w placówkach zobowiązani będą do odbywania cyklicznych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • wprowadzona zostaje możliwość powołania w żłobkach i klubach dziecięcych rady rodziców, która będzie miała określone kompetencje w zakresie możliwości wglądu do pomieszczeń i dokumentacji placówki, a także będzie mogła proponować i konsultować propozycje odnośnie rodzajów zajęć w instytucji.

 

***

Dodatkową informacją przekazaną przez wojewodę była informacja dotycząca dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej. 

 

25 września 2017 roku została uchwalona ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r poz. 1774). Zgodnie z ww. ustawą Wojewoda przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego dotację na zadanie własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, o którym mowa w art. 103 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59 i 949) w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej. Jest to  dotacja celowa, która  może obejmować do 100% kosztów poniesionych na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, jednak do kwoty nie wyższej niż 6 700 zł na jeden gabinet. Jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 2 października 2017 r. przekazywały Wojewodzie wnioski dotyczące przedmiotowej dotacji. Wojewoda w terminie do dnia 3 października 2017 r. przekazał ministrowi właściwemu do spraw zdrowia kompletny wniosek o uruchomienie środków z budżetu państwa kierowany do ministra właściwego do spraw budżetu.

Liczba jednostek samorządu terytorialnego w naszym województwie, które złożyły wnioski o dotację: 140

Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymają dotację: 136 (3 jst złożyły wniosek po terminie lub z błędnym wykazem sprzętu, 1 wniosek złożyło stowarzyszenie, które nie jest uprawnione o wnioskowanie w ramach w/w dotacji)

Ogółem kwota dotacji: 3 915 928,38 zł

Liczba szkól, których dotyczą wnioski: 716

Liczba gabinetów z podziałem na rodzaje szkół (razem 717):

 • Szkoły podstawowe 577        
 • Szkoły podstawowe specjalne 14        
 • Gimnazja 6
 • Licea ogólnokształcące 43        
 • Licea profilowane 1
 • Szkoły zawodowe (w tym technika) 71        
 • Szkoły zawodowe specjalne 5

Obecnie trwają prace w zakresie przygotowywania umów, które niebawem zostaną przekazane jednostkom samorządu terytorialnego do podpisania, a następnie do przekazania środków finansowych w ramach dotacji celowej.

 


Pliki do pobrania: