Bezpieczne wakacje

Data publikacji: 14 czerwca 2018O bezpieczeństwie dzieci i młodzieży podczas tegorocznych wakacji rozmawiano 14 czerwca w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Posiedzeniu przewodniczyła wojewoda Ewa Leniart.

Posiedzenie

W konferencji zorganizowanej w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka uczestniczyli przedstawiciele rządowej administracji zespolonej, jednostek podporządkowanych wojewodzie, samorządów oraz reprezentanci organizatorów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczny wypoczynek.  Wojewoda przedstawiła najważniejsze zagadnienia związane z wakacyjnym bezpieczeństwem dzieci i młodzieży oraz wydała rekomendacje dla służb, dla których okres wakacji będzie wiązał się ze wzmożona działalnością w obszarach zarówno prewencyjno-profilaktycznych, ale także kontrolnych. Służby zapewniły, że na bieżąco monitorują sytuację oraz pozostają w stałej gotowości do reagowania i podejmowania działań w przypadku wystąpienia zagrożenia.

– Doświadczenia minionych lat wskazują na to, że skuteczna profilaktyka jest możliwa dzięki partnerskiemu współdziałaniu i zaangażowaniu instytucji mających w swoich kompetencjach zadania związane z wychowaniem, edukacją i zapewnieniem bezpieczeństwa najmłodszych (…). W województwie podkarpackim realizowanych jest wiele inicjatyw profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Należy do nich zaliczyć m.in. „Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo…”, program profilaktyczny „Cyberbezpieczni”, czy też ostatnią zainicjowaną formę edukacji w postaci cyklu interaktywnych spektakli teatralnych „Wakacjolandia”. Jednakże prócz działań edukacyjnych i prewencyjnych realizowane są również przedsięwzięcia kontrolne przez służby, inspekcje i straże odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa – powiedziała wojewoda Ewa Leniart.

Wojewoda przypomniała, że w ubiegłym roku przed wakacjami podjęła decyzję o wdrożeniu systemu, który pozwala skutecznie dystrybuować masowo ostrzeżenia do zdefiniowanych grup odbiorców w krótkim czasie. Wśród odbiorców tych informacji znajdują się służby, inspekcje i straże, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie, ale także w ten system włączeni zostali organizatorzy letniego wypoczynku. – W tym roku system został rozbudowany tak, aby czasy przekazywania ostrzeżeń jeszcze bardziej skrócić. Ponadto w kraju funkcjonuje Regionalny System Ostrzegania (RSO), który dostępny jest dla każdego obywatela. Za pomocą trzech kanałów tj. SMS, pasek telewizyjny i strona internetowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie publikuje ostrzeżenia i komunikaty o zbliżającym się zagrożeniu – podkreśliła wojewoda.

Wojewoda dodała również, że w bieżącym roku przeznaczyła w sumie 100 tys. zł na dotację dla trzech jednostek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego działających na terenie województwa podkarpackiego. Środki te mają stanowić wsparcie z zakresu organizowania i udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych województwa podkarpackiego. Ponadto w tym roku na Zalewie Solińskim wydłużone zostanie działanie karetki wodnej, która rozpocznie działanie 15 czerwca, a zakończy 15 września. Załoga karetki będzie w gotowości przez całą dobę. Głównym zadaniem wodnej karetki jest udzielanie pomocy poszkodowanym i chorym znajdującym się na wodzie lub na brzegu.

Działania Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch przedstawiła kwestie regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas różnych form wypoczynku wakacyjnego, a także działanie profilaktyczne podejmowane w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym oraz dane z bazy wypoczynku.

Do tej pory zgłoszonych zostało 368 różnych form  wypoczynku  dla dzieci i młodzieży z Podkarpacia dane na 13 czerwca br.).

Z naszego województwa będzie wypoczywać 10 436 uczniów (tj. 3,74 % uczniów z ogólnej  liczby uczniów 278 414 w województwie podkarpackim) , w tym:

–  3 752 – w miejscu zamieszkania – lato w szkołach, WDK, MDK , MOK, MOSiR, WOSIR

5 815–  wypoczynek w kraju,

– 869 – wypoczynek zagraniczny – dzieci z Podkarpacia wyjadą  za granicę do takich krajów jak m.in.: Węgry, Bułgaria, Hiszpania.

Proponowane  formy  zajęć  podczas  wypoczynku  to: zajęcia świetlicowe, turnieje, konkursy, gry i zabawy ruchowo-muzyczne, gry stolikowe, zajęcia rekreacyjno- sportowe, zabawy edukacyjne, gry komputerowe i inne.

Największa liczba wypoczynku zgłoszona została przez: szkoły, domy kultury, towarzystwa przyjaciół dzieci, szczepy harcerskie, miejskie ośrodki sportu i rekreacji, biura podróży, stowarzyszenia.

Podczas trwania wakacji przewidziane są kontrole w ilości około 10%, różnych form wypoczynku odbywającego się na naszym terenie, które prowadzone będą przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Wszelkie informacje na temat wypoczynku, organizatorów oraz bazy wypoczynku są ogólnodostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Działania realizowane przez podkarpacką Policję

Realizowane przez podkarpacką Policję działania  związane z bezpiecznym wypoczynkiem  polegają m. in. na przedwakacyjnej edukacji dzieci i młodzieży, edukacji małoletnich podczas  kolonii, półkolonii, obozów, przeprowadzaniu wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi kontroli obiektów pod względem ich właściwego zabezpieczenia technicznego, przeciwpożarowego i sanitarnego, informowaniu lokalnych społeczności oraz osób przebywających  w miejscach wypoczynku o potencjalnych zagrożeniach zdrowia, życia i mienia, w szczególności związanych z ruchem turystycznym oraz przekazywanie wiedzy na temat sposobów unikania tych zagrożeń.

W sezonie letnim kierowane są dodatkowe patrole policyjne we wszystkie atrakcyjne turystycznie miejscowości regionów. Najwięcej policjantów wzmacnia te jednostki Policji, które na swoim terenie mają akweny wodne. W zakresie działań profilaktycznych wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie garnizonu podkarpackiego realizowane są wojewódzkie konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Podczas posiedzenia omówiono również działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące m. in. bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych i w górach zaprezentowali przedstawiciele Bieszczadzkiego WOPR i Bieszczadzkiej Grupy GOPR. Zwrócono również uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Podkreślono rolę i znaczenie kontroli obiektów i terenów pod kątem weryfikacji spełnienia przez nie wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz przedstawiono katalog obowiązków, zasad postępowania i współpracy organizatorów wypoczynku z komendantami powiatowymi (miejskimi) Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa podkarpackiego. Przedstawiono także informacje nt. Krajowej Sieci Współpracy z Harcerzami (KSH) – nowej sieci radiowej Państwowej Straży Pożarnej, przeznaczonej do zapewnienia łączności radiowej jednostek PSP z komendanturami obozów harcerskich i innych miejsc wypoczynku zbiorowego.

Po naradzie wojewoda Ewa Leniart spotkała się z przedstawicielami mediów lokalnych podczas briefingu prasowego. W konferencji wzięli również udział: Małgorzata Rauch – podkarpacki kurator oświaty, insp. Zbigniew Sowa – zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, st. bryg. Andrzej Babiec – podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Adam Sidor – podkarpacki państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, Krzysztof Szczurek – naczelnik Bieszczadzkiej GOPR, Bartosz Krygowski – przedstawiciel Bieszczadzkiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego oraz Jakub Dzik – zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW.