1. Wicewojewoda koordynuje oraz bezpośrednio nadzoruje i kieruje realizacją zadań Wojewody w zakresie:

 • pomocy społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, rynku pracy oraz ochrony dziedzictwa narodowego,
 • polityki oświatowej państwa oraz nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami,
 • gospodarki żywnościowej,
 • nadzoru farmaceutycznego,
 • ochrony środowiska,
 • ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa,
 • nadzoru weterynaryjnego,
 • nadzoru budowlanego,
 • transportu drogowego,
 • nadzoru sanitarnego,
 • kontroli geodezyjnej i kartograficznej, katastru nieruchomości, zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Systemu Informacji o Terenie.

 

2. Wicewojewoda sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań przez dyrektorów następujących wydziałów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:

 • Wydziału Polityki Społecznej,
 • Wydziału Środowiska i Rolnictwa

 

3. Wicewojewoda w zakresie wykonywania przez Wojewodę funkcji zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie sprawuje nadzór nad działalnością:

 • Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego,
 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,
 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego,
 • Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

 

Piotr Pilch urodził się w 1965 r. w Przemyślu w województwie podkarpackim.

Ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na kierunku Geografia oraz podyplomowe studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z zakresu Zarządzania oświatą oraz Edukacji dla bezpieczeństwa.

W latach 2007-2016 był wicedyrektorem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie ds. Oddziału w Przemyślu, a od maja 2016 pełnił funkcję najpierw jako pełniący obowiązki dyrektora, a następnie od września 2016 dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Piotr Pilch jest żonaty i ma czworo dzieci.