1. Wicewojewoda koordynuje oraz bezpośrednio nadzoruje i kieruje realizacją zadań Wojewody w zakresie:

 • pomocy społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, rynku pracy oraz ochrony dziedzictwa narodowego,
 • polityki oświatowej państwa oraz nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami,
 • gospodarki żywnościowej,
 • nadzoru farmaceutycznego,
 • ochrony środowiska,
 • ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa,
 • nadzoru weterynaryjnego,
 • nadzoru budowlanego,
 • transportu drogowego,
 • nadzoru sanitarnego,
 • kontroli geodezyjnej i kartograficznej, katastru nieruchomości, zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Systemu Informacji o Terenie.

 

2. Wicewojewoda sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań przez dyrektorów następujących wydziałów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:

 • Wydziału Polityki Społecznej,
 • Wydziału Środowiska i Rolnictwa

 

3. Wicewojewoda w zakresie wykonywania przez Wojewodę funkcji zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie sprawuje nadzór nad działalnością:

 • Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego,
 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,
 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego,
 • Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

 

Lucyna Podhalicz jest absolwentką socjologii (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Uniwersytet Rzeszowski) oraz Studium Literacko-Artystycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Realizuje podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W latach 2014-2016 była dyrektorem Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Przemyślu. Od 2016 do 2018 r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. organizacji lecznictwa otwartego i rozwoju Szpitala Wojewódzkiego im. św. Ojca Pio w Przemyślu. W latach 2006 – 2010 była radną Rady Miejskiej w Przemyślu, natomiast od 2014 radną, wiceprzewodniczącą i przewodniczącą Rady Miejskiej w Przemyślu.

Jest mężatką, ma dwóch synów.