Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – konkurs

Data publikacji: 4 lutego 2020Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Na realizację tegorocznej edycji przeznaczył kwotę 3 mln zł.

II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Podmiotem uprawnionym do aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach programu osłonowego jest: 

  • gmina/miasto,
  • powiat,
  • województwo.

Opracowaną dokumentację podpisują i składają do właściwego Wojewody:

  • wójt/ burmistrz/ prezydent miasta,
  • starosta,
  • marszałek województwa.

W przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osobę inną, niż wskazane powyżej, konieczne jest dołączenie właściwego upoważnienia.

Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. Jednostki te mogą wdrażać projekty samodzielnie lub zlecać ich realizację podmiotom, o których mowa
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).

Wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie: Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 21 lutego 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie osobiście w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

Urzędy wojewódzkie dokonają oceny wniosków aplikacyjnych w terminie do dnia 16 marca 2020 r., zgodnie z kryteriami zawartymi w karcie oceny, stanowiącej załącznik do ogłoszenia, a następnie przekażą dokumentację konkursową 10 najwyżej ocenionych wniosków do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r., a jego wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mrpips.gov.pl (w zakładce ,,Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”/ Przedstawiciele i Służby realizujące zawodowo zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie/ Programy/projekty).

Szczegółowe informacje na stronie MRPiPS