Nabór wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

Data publikacji: 6 maja 2021Wojewoda podkarpacki informuje, że 5 maja 2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Głównym celem Programu jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego. Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania całodobowego lub dziennego dla ww. osób niepełnosprawnych. W celu utworzenia Centrum gminy/powiaty mogą zawierać między sobą porozumienia.

Na realizację naboru w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczy w latach 2021-2024 corocznie kwotę 75 000 000,00 zł.

Program realizowany jest w dwóch modułach:

 1. MODUŁ I – Utworzenie i wyposażenie Centrum, gdzie zakres kosztów kwalifikowanych to:
 • podstawowe, które wystąpią w zależności od realizowanego zadania rzeczowego, takie jak: budowa lub zakup nieruchomości, przebudowa, remont, zmiana przeznaczenia istniejącego budynku;
 • zagospodarowania terenu i innych obiektów architektury ogrodowej, niezbędnych do funkcjonowania Centrum;
 • dodatkowe, które obejmują: koszty przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym: projektów architektonicznych, studiów wykonalności, kosztorysu inwestorskiego, analiz oddziaływania na środowisko; koszty związane
  z przeprowadzeniem postępowania przetargowego, koszty nadzoru inwestorskiego/ autorskiego (kontrola obiektów i procesów budowalnych);
 • zakupu sprzętu i wyposażenia wielokrotnego użytkowania oraz systemów zabezpieczających i monitorujących.
 1. MODUŁ II – Funkcjonowanie Centrum, gdzie zakres kosztów kwalifikowanych to:
 • koszty związane z zapewnieniem funkcjonowania Centrum koszty zużycia podstawowych mediów według dokumentów memoriałowych (np. faktur), których termin zapłaty następować będzie po terminie utworzenia Centrum, w okresie jego funkcjonowania
  w danym roku budżetowym, ale nie później niż do 31 grudnia danego roku, na który zostały przyznane środki Funduszu, wystawianych na odbiorcę (Centrum/gmina/powiat);
 • wydatki na zakup posiłków lub podstawowych artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowywania posiłków dla uczestników Programu, według dokumentów memoriałowych (np. faktur), których termin zapłaty następować będzie po terminie utworzenia Centrum, w okresie jego funkcjonowania w danym roku budżetowym, ale nie później niż do 31 grudnia danego roku, na który zostały przyznane środki Funduszu, wystawianych na odbiorcę (Centrum/gmina/powiat);
 • wydatki związane z okresowymi przeglądami urządzeń budowlanych i sprzętu wielokrotnego użytku, wg dokumentów memoriałowych (np. faktur), których termin zapłaty następować będzie po terminie utworzenia Centrum, w okresie jego funkcjonowania w danym roku budżetowym, ale nie później niż do 31 grudnia danego roku, na który zostały przyznane środki Funduszu, wystawianych na odbiorcę (Centrum/gmina/Powiat);
 • niezbędne wydatki związane z transportem uczestników Centrum;
 • koszty wynagrodzeń kadry Centrum oraz osób świadczących usługi na rzecz uczestników Programu, wg dokumentów kadrowo-płacowych.

Terminy naboru wniosków przedstawiają się następująco:

Gmina/powiat składa wniosek do wojewody podkarpackiego (załącznik nr 1 do Programu)

 • w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 17 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu do Wojewody);
 • w zakresie Modułu II ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.

Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego:

‒ w zakresie Modułu I ‒ w terminie do dnia 16 lipca 2021 r.; 

‒ w zakresie Modułu II ‒ w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku od gminy/powiatu.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznego zatwierdzenia wniosków w zakresie Modułu I oraz Modułu II ‒ w terminie  21 dni od daty wpływu wniosku od Wojewody.

Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” wraz z załącznikami. 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×