Konkursy ogłoszone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Data publikacji: 19 grudnia 2016Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło 3 otwarte konkursy ofert w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020” tj.:

Razem bezpieczniej - nabór wniosków
  1. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2017 r.”
  2. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2017 r.”
  3. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017 r.”

W otwartych konkursach ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, samorządy gmin jak również instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Oferty konkursowe wraz z załącznikami należy przesłać listem poleconym w jednym egzemplarzu (z odpowiednim dopiskiem na kopercie: Konkurs „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2017 r.”; Konkurs „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2017 r.”; Konkurs „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017 r.”) – do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS w terminie do dnia 15 lutego 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: 00-513 Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5, lub złożyć osobiście w Kancelarii Ministerstwa.

Obsługę konkursu zapewniają pracownicy Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MRPiPS:

  1. Pani Katarzyna Sztompka tel. 22/ 661 12 53, e-mail: Katarzyna.Sztompka@mrpips.gov.pl konkurs „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2017 r.”
  2. Pani Jolanta Okrzeja tel. 22/ 661 12 74, e-mail: Jolanta.Okrzeja@mrpips.gov.pl konkurs „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy,
    ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2017 r.”
  3. Pani Renata Puczyńska tel. 22/ 661 13 76, e-mail: Renata.Puczynska@mrpips.gov.pl konkurs „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości
    i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017 r.”

Szczegóły na stronie MRPiPS .