Konkurs w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Data publikacji: 21 grudnia 2016Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Na realizację konkursu resort przeznaczył 3 mln zł w skali kraju. Oferty należy składać do 16 stycznia 2017 r.

Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Celem konkursu jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, które pomagają osobom z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach programu dotacje mogą zostać przeznaczone na zakup materiałów, narzędzi lub sprzętu technicznego oraz zakup przedmiotów i środków niezbędnych do organizacji lokalnych działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki finansowe stanowiące kwotę dofinansowania muszą być wykorzystane do dnia 31 grudnia 2017 r.

Oferty należy przesłać listem poleconym do Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dopiskiem na kopercie „Program Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”, w terminie do dnia 16 stycznia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Po złożeniu oferty wraz z załącznikami nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

Pliki do pobrania: