Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w 2019 r.

Data publikacji: 27 lutego 201950 tys. zł przeznaczył w tym roku wojewoda podkarpacki na realizację zadań dotyczących prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Ogłoszony 27 lutego 2019 r. konkurs skierowany jest  do organizacji pozarządowych, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych lub przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i innych podmiotów uprawnionych, prowadzących działalność w zakresie wsparcia matek z małoletnimi dziećmi    i kobiet w ciąży.

Oferenci mogą starać się o dofinansowanie działań osłonowych, profilaktycznych i aktywizujących. Dotacja może zostać wykorzystana m. in. na: prowadzenie prac remontowych pomieszczeń użytkowych placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zakup niezbędnego wyposażenia placówek, finansowanie kosztów bieżących utrzymania placówek, zakup środków higienicznych i opatrunkowych, odzieży, obuwia, bielizny osobistej i pościelowej, kołder, koców itp., aktywizację społeczno-zawodową matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz wspieranie działań mających na celu ich usamodzielnianie.

Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia  20 marca 2019 r., w kancelarii ogólnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego  w Rzeszowie lub w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie albo przesłać w powyższym terminie drogą pocztową listem poleconym na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (liczy się data stempla pocztowego).