„Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – rozstrzygnięcie programu

Data publikacji: 30 sierpnia 201929 sierpnia br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – konferencja regionalna w Rzeszowie

Gminy i powiaty województwa podkarpackiego pozyskały, w ramach ww. programu, kwotę  4 105 037 zł, w tym: 

  • na dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej kwotę 1 174 738 zł, co umożliwi dofinansowanie zatrudnienia 75 koordynatorów,
  • na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny kwotę 2 930 299 zł, co umożliwi dofinansowanie zatrudnienia 202 asystentów.

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego (w przypadku asystenta) i powiatowego (w przypadku koordynatora) powinny dostosować zakres planowanych działań do otrzymanych kwot dotacji, zachowując zasady wynikające z programu.

Dodatkowo jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są w ciągu 5 dni roboczych,  od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 05.09.2019 r., przesłać oświadczenia w sprawie przyjęcia/nieprzyjęcia dotacji, które należy składać w formie papierowej i elektronicznej (ePUAP) 
z dopiskiem „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” do Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje, w tym wysokość kwoty przyznanej dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego znajdują
się na stronie internetowej MRPiPS: tutaj.