Data publikacji: 25 stycznia 2017Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Na realizację tegorocznej edycji przeznaczono 3 mln zł w skali kraju.

Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Podmiotami uprawnionymi do aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach Programu Osłonowego są:

  • gmina/Miasto,
  • Powiat,
  • Województwo.

Opracowaną dokumentację podpisują i składają do właściwego Wojewody podmioty uprawnione do reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw samorządowych lub odrębnych upoważnień lub pełnomocnictw:

  • Wójt/ Burmistrz/ Prezydent Miasta,
  • Starosta,
  • Marszałek Województwa.

W przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osobę działającą na podstawie upoważnienia lub pełnomocnictwa konieczne jest dołączenie tego dokumentu do wniosku.

Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. Jednostki te mogą wdrążać projekty samodzielnie lub zlecać ich realizację podmiotom, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie: „Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” lub złożyć osobiście w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 10 lutego 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Urzędy Wojewódzkie dokonają oceny wniosków aplikacyjnych, zgodnie z kryteriami zawartymi w karcie oceny, stanowiącej załącznik do ogłoszenia,a następnie przekażą dokumentację konkursową 10 najwyżej ocenionych wniosków do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do dnia 10 marca 2017 r. Ostatecznej oceny merytorycznej dokona Komisja w oparciu o kryteria zawarte w karcie oceny wniosków, stanowiącej załącznik do ogłoszenia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 15 maja 2017 r., a jego wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mrpips.gov.pl (w zakładce ,,Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”/ Przedstawiciele i Służby realizujące zawodowo zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie/ Programy/projekty).

Szczegółowe informacje na stronie MRPiPS.