Program dla wsparcia mniejszości romskiej

Data publikacji: 20 października 2016Wojewoda podkarpacki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji opiniującej wnioski do „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” na 2017 r.

Program dla wsparcia mniejszości romskiej

Kandydatów na członka komisji opiniującej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239, z późn. zm.) z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty składające wnioski do „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” w 2017 r.

Zgłoszenia można składać w formie pisemnej (na specjalnym formularzu) w terminie do czternastu dni od daty publikacji ogłoszenia w kancelarii Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (pokój 27) lub przesłać drogą elektroniczną na adres:   jwapinski@rzeszow.uw.gov.pl .

Treść ogłoszenia i formularz zgłoszenia w załączeniu.

Pliki do pobrania: