Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Fundusze unijne

Fundusze unijne

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie prowadził lub prowadzi projekty współfinasowane ze środków Unii Europejskiej w ramach różnych programów pomocowych.

Wykaz projektów i informacja o nich jest dostępna poniżej:

 

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ GRANIC ZEWNĘTRZNYCH

 

PR 2011 i 2012.

 

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zrealizowany został projekt FGZ-10-3.4.3.6 – pod nazwą: „Doposażenie służb Wojewody Podkarpackiego w sprzęt teleinformatyczny i łączności z innymi systemami: POBYT, SIS, VIS, Biometria„.

 

Był to projekt jednoroczny, alokacja 2010 Funduszu Granic Zewnętrznych i współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej.

Szacowany koszt projektu był na kwotę – 164 535 zł, w tym 123 401 zł ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych.

 

Projekt obejmował zakup sprzętu teleinformatycznego do łączności z systemami POBYT, SIS, VIS, Biometria w celu sprawnej realizacji zadań ustawowych związanych z obsługą cudzoziemców przez pracowników Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz Delegatury Urzędu w Przemyślu.

Obejmował zakup: 12 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem biurowym, 8 szt. drukarek, 5 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, 3 szt. czytników linii papilarnych, materiałów eksploatacyjnych.

 

Zakup został dokonany w czerwcu 2012 roku na łączną kwotę 149 438,85 zł (w tym 112 079,13 zł – środki Unii Europejskiej FGZ).

Dostawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

Europejska Współpraca Terytorialna jest odrębnym celem w polityce spójności na lata 2014-2020 jako wsparcie i uzupełnienie celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”. Alokacja na programy EWT wynosi 2,75% łącznego budżetu UE na politykę spójności (prawie 8,95 mld euro).  Podobnie jak w poprzednich perspektywach w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej występują 3 typy programów:

 • transgraniczne – realizacja dla wzmocnienia współpracy poprzez wzrost liczby wspólnych inicjatyw dotyczących między innymi ochrony środowiska, rozbudowy infrastruktury, wymiany kulturalnej, czy wzajemnych kontaktów młodzieży. Polska uczestniczy w realizacji 7 programów transgranicznych – Polska-Słowacja, Litwa-Polska, Południowy Bałtyk, Czechy-Polska, Polska-Meklemburgia, Polska-Brandenburgia, Polska-Saksonia,
 • transnarodowe -umożliwiają współpracę w ramach ściśle określonych obszarów geograficznych i pozwalają lepiej wykorzystywać potencjały współpracujących regionów. Polska uczestniczy w 2 programach transnarodowych – Region Morza Bałtyckiego oraz Europa Środkowa,
 • międzyregionalny – INTERREG EUROPA pozwala na unowocześnienie polityk regionalnych oraz efektywniejsze i lepiej skoordynowane wykorzystanie środków unijnych przede wszystkim w programach regionalnych oraz krajowych.

 

Wojewoda Podkarpacki zaangażowany jest jako Krajowy Kontroler w realizowany na terenie województwa:

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Program zatwierdzony został przez Komisję Europejską w dniu 12 lutego 2015 r. Jest on realizowany w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” polityki spójności UE i stanowi kontynuację instrumentów unijnych wspierających polsko-słowacką współprace transgraniczną.

Łączny budżet Programu 178,6 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Współfinansowanie z EFRR stanowi maksymalnie  85 %  wydatków kwalifikowalnych w projekcie i przekazywane w formie refundacji. Pozostałe środki zapewniane są przez partnerów projektu.

Projekty realizowane będą w ramach 4 osi priorytetowych :

oś priorytetowa 1: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

 • priorytet inwestycyjny Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

oś priorytetowa 2: Zrównoważony transport transgraniczny

 • priorytet inwestycyjny : Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi,
 • priorytet inwestycyjny: Rozwój i usprawnienie niskoemisyjnych systemów transportu przyjaznych środowisku, w tym o obniżonej emisji hałasu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych i infrastruktury portów lotniczych w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej,

oś priorytetowa 3: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

 • priorytet inwestycyjny: Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia,

oś priorytetowa 4: Pomoc Techniczna

 • cel szczegółowy: Zapewnienie wysokiej jakości zarządzania i efektywnego wdrażania Programu

Beneficjenci Programu to m.in.:

 • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
 • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe non-profit,
 • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • jednostki naukowe.

 

Podstawowym gremium decyzyjnym jest Komitet Monitorujący (KM) składający się z przedstawicieli Polski i Słowacji reprezentujących szczebel rządowy, regionalny i lokalny oraz przedstawicieli partnerów delegowanych przez właściwe polskie i słowackie władze regionalne. KM jest odpowiedzialny m.in. za wybór projektów do dofinansowania oraz prawidłową realizację Programu.

Za zarządzanie programem Interreg Polska – Słowacja odpowiada Instytucja Zarządzająca (IZ), znajdująca się w strukturze Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Instytucja Zarządzająca pełni także funkcję Instytucji Certyfikującej (IC).

W realizacji zadań IZ wspiera Instytucja Krajowa (IK) – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej.

Za bezpośredni kontakt z wnioskodawcami i partnerami projektów na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania projektów odpowiada Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) zlokalizowany w Krakowie. Jest on wspierany w realizacji swoich zadań przez Regionalne Punkty  Kontaktowe umiejscowione po stronie polskiej w strukturach Urzędów Marszałkowskich województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, a po stronie słowackiej w Wyższych Jednostkach Terytorialnych Preszów i Żylina.

Każde państwo członkowskie wyznaczyło kontrolera odpowiedzialnego za przeprowadzenie weryfikacji wydatków przedstawianych przez wszystkich beneficjentów ze swojego terytorium.
Po stronie polskiej Krajowym Kontrolerem zostali Minister właściwy ds. funduszy i polityki regionalnej oraz Wojewodowie Śląski, Małopolski i Podkarpacki, a po stronie słowackiej  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej.
Zadania Krajowego Kontrolera realizowane są obecnie w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej w Wydziale Finansów i Budżetu.
Główne zadania Kontrolerów to weryfikacja czy dofinansowane produkty i usługi zostały faktycznie dostarczone, czy wydatki deklarowane przez beneficjentów zostały zapłacone oraz czy zgodne są z obowiązującymi przepisami UE oraz prawa krajowego, dokumentami programowymi i warunkami udzielania wsparcia na dane działanie.

Projekty realizowane na terenie województwa podkarpackiego w Programie

INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Temat/Oś priorytetowa Liczba raportów cząstkowych pośrednich i końcowych stan na 30.06.2022 r.
Z wydatkami Bez wydatków (zerowe) Razem
1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza 213 94 307
2. Zrównoważony transport graniczny 22 13 35
3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenie się przez całe życie 39 13 52
4. Pomoc Techniczna
17 0 17
Ogółem 291 120 411

Wartość poświadczonych przez Kontrolera pierwszego stopnia wydatków kwalifikowalnych w okresie 2014 – 2020 to – 26 334 038,17 euro – stan na 30.06.2022 r.

Szczegółowe informacje oraz aktualne dokumenty znajdują się na stronie internetowej Programu

https://pl.plsk.eu/

https://pl.plsk.eu/program-2021-2027

 

Zgłaszanie nieprawidłowości

Każda osoba ma możliwość zgłoszenia nieprawidłowości w realizacji projektów, w tym możliwości wystąpienia  nadużycia finansowego.

Instytucja Zarządzająca Programem, w celu ułatwienia kontaktu oraz ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości uruchomiła specjalną skrzynkę pocztową, na którą można zgłaszać zastrzeżenia. Adres nieprawidlowosci.EWT@mfipr.gov.pl

Informacje można zgłaszać w językach polskim lub angielskim.

Ponadto

Każdy obywatel ma możliwość bezpośredniego poinformowania OLAF o podejrzeniu nadużycia finansowego lub innej poważnej nieprawidłowości, które mogą mieć potencjalnie negatywny wpływ na interesy finansowe Unii Europejskiej. Przekazane informacje powinny być w miarę możliwości dokładne, a dokumenty sprawy również przekazane do OLAF.

Ze służbami OLAF można się skontaktować we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej:

 1. za pomocą elektronicznego Systemu Powiadamiania o Nadużyciach – FNS (Fraud Notification System) dostępnego na stronie internetowej: https://fns.olaf.europa.eu/;
 2. pocztą, kierując korespondencję na adres OLAF – European Anti-Fraud Office, European Commission, Rue de la Loi, 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België;
 3. e-mailem na adres poczty OLAF-FMB-SPE@ec.europa.eu .

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/report-fraud/index_pl.htm.

Linki :

 

W latach 2007-2013 na rozwój współpracy terytorialnej z budżetu Unii Europejskiej przeznaczono 7,75 mld €, z których Polska otrzymała 557,8 mln €.

W ramach EWT w województwie podkarpackim realizowany był :

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

RZECZPOSPOLITA POLSKA – REPUBLIKA SŁOWACKA 2007-2013

 

Cel Programu – intensyfikacja opartej na partnerstwie współpracy pomiędzy Polską a Słowacją dla zrównoważonego rozwoju regionów pogranicza.

Łączny budżet programu  – 185.185.603 , w tym środki z EFRR – 157.407.763 €

Dofinansowanie ze środków EFRR dla polskich partnerów wynosiło maksymalnie 85%  wydatków kwalifikowalnych; środki przekazywane były w postaci refundacji.

W ramach Programu realizowane były projekty w 4 osiach priorytetowych :

Oś priorytetowa I: Rozwój infrastruktury transgranicznej (43% dotacji z EFRR)

 • temat 1. infrastruktura komunikacyjna i transportowa
 • temat 2. infrastruktura ochrony środowiska;

 Oś priorytetowa II: Rozwój społeczno-gospodarczy (34% dotacji z EFRR)

 • temat 1. rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki
 • temat 2. ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
 • temat 3. projekty sieciowe

Oś priorytetowa III: Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) (17% dotacji z EFRR)

Oś priorytetowa IV: Pomoc techniczna (6% dotacji z EFRR)

Beneficjenci Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 to:

 • jednostki samorządowe, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki administracji ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych;
 • organizacje pozarządowe non-profit;
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej;

Kontroler pierwszego stopnia

Przy wdrażaniu Programu Wojewoda Podkarpacki realizował zadania kontrolera pierwszego stopnia. Zgodnie z dokumentami programowymi oraz zawartym Porozumieniem z Ministrem Rozwoju Regionalnego z 6 sierpnia 2008 r. celem działań Kontrolera jest upewnienie się, że zadeklarowane przez Partnera wydatki zostały rzeczywiście poniesione, roboty budowlane i usługi zostały wykonane, a towary dostarczone zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz, że wydatki i projekt w części realizowanej przez Partnera są zgodne z zasadami programowymi oraz przepisami wspólnotowymi i krajowymi.

Realizacja wszystkich projektów w województwie podkarpackim została zakończona, a kwalifikowalność poniesionych wydatków została potwierdzona przez kontrolera pierwszego stopnia poprzez wystawienie stosownego certyfikatu. W latach 2016 -2021 zostaną przeprowadzone kontrole trwałości zrealizowanych w ramach Programu  projektów w oparciu o harmonogram opracowany przez Instytucję Zarządzającą Programem – Ministerstwo Rozwoju.

Aktualnie zadania kontrolera pierwszego stopnia realizowane są przez Oddział Programów Współpracy Transgranicznej Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Realizacja Programu w województwie podkarpackim

Projekty realizowane na terenie województwa podkarpackiego w Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

Temat/Oś priorytetowa

 Liczba projektów

Liczba beneficjentów realizujących projekty

temat 1. infrastruktura komunikacyjna i transportowa

5

6

temat 2. infrastruktura ochrony środowiska

1

1

Oś priorytetowa I: Rozwój infrastruktury transgranicznej

6

7

temat 1. rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki

7

16

temat 2. ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,

11

13

 temat 3. projekty sieciowe

7

12

Oś priorytetowa II: Rozwój społeczno-gospodarczy

25

41

Oś priorytetowa III: Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)

1

1

Ogółem

32

49

 

 

Liczba złożonych przez Partnerów  do Kontrolera pierwszego stopnia  Raportów cząstkowych pośrednich i końcowych w okresie 2009 – 2016

Temat/Oś priorytetowa

Liczba raportów cząstkowych pośrednich i końcowych

Z wydatkami

Bez wydatków (zerowe)

Razem

temat 1. infrastruktura komunikacyjna i transportowa

39

5

44

temat 2. infrastruktura ochrony środowiska

6

0

6

Oś priorytetowa I: Rozwój infrastruktury transgranicznej

45

5

50

temat 1. rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki

111

11

122

temat 2. ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,

61

7

68

 temat 3. projekty sieciowe

69

5

74

Oś priorytetowa II: Rozwój społeczno-gospodarczy

241

23

264

Oś priorytetowa III: Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)

27

0

27

Ogółem

313

28

341

 

Wartość poświadczonych przez Kontrolera pierwszego stopnia wydatków kwalifikowalnych  i wydanych certyfikatów poświadczających kwalifikowalność wydatków w okresie 2009-2016

 

Wartość wydatków objętych złożonymi raportami cząstkowymi w €

Liczba wystawionych Certyfikatów

Poświadczone Certyfikatami wydatki w €

kwalifikowalne

w tym z EFRR

kwalifikowalne

W tym z EFRR

temat 1. infrastruktura komunikacyjna i transportowa

7.484.822,17

6.362.098,43

39

7.105.330,04

6.039.530,11

temat 2. infrastruktura ochrony środowiska

841.989,11

715.690,76

6

750.333,08

637.783,13

Oś priorytetowa I: Rozwój infrastruktury transgranicznej

8.326.811,28

7.077.789,19

45

7.855.663,12

6.677.313,24

temat 1. rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki

4.528.013,81

3.780.885,13

111

4.461.364,18

3.709.247,27

temat 2. ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,

5.457.672,78

4.639.021,87

61

5.426.080,58

4.612.168,51

 temat 3. projekty sieciowe

989.178,90

840.802,06

69

989.151,21

840.776,26

Oś priorytetowa II: Rozwój społeczno-gospodarczy

10.974.865,49

9.260.709,06

241

10.876.595,97

9.162.192,04

Oś priorytetowa III: Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)

5.928.335,35

5.038.681,77

27

5.904.154,82

5.018.127,67

Ogółem

25.230.012,12

21.377.180,02

313

24.636.413,91

20.857.632,95

 

Poświadczono ogółem 97,65 % wydatków kwalifikowalnych przedstawionych do  weryfikacji przez Partnerów re wnioskach aplikacyjnych.  2,35 %  wydatków przedstawionych w raportach cząstkowych kontroler pierwszego stopnia uznał za niekwalifikowalne  w trakcie kontroli przed wystawieniem Certyfikatów.

W okresie realizacji Programu na terenie województwa podkarpackiego Kontroler pierwszego stopnia przeprowadził  97 kontroli na miejscu realizacji projektów, w tym :

 • 30 kontroli w trakcie realizacji projektów,
 • 49 kontroli na zakończenie realizacji projektów,
 • 2 kontrole doraźne,
 • 1 kontrolę następczą,
 • 9 wizyt monitorujących,
 • 6 kontroli systemu kontroli projektu parasolowego, w tym 1 połączona z kontrolą następczą po wcześniejszej kontroli doraźnej.

W latach 2016-2021, na mocy zawartego z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju Porozumienia z dnia 25.10.2015 r. dot. powierzenia Wojewodzie Podkarpackiemu  zadań kontrolnych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 Krajowy Kontroler przeprowadza kontrole trwałości projektów wskazanych do kontroli przez Instytucję Zarządzającą.

Linki :

 

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie realizuje projekt pt. „Pomoc techniczna dla Kontrolera Krajowego w latach 2016-2018 – PUW w Rzeszowie” w ramach 4 osi priorytetowej „Pomoc Techniczna” Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

Okres realizacji projektu –  1.01.2016 r. – 31.12.2018 r.

Wartość całkowita projektu  – 56.800,00 €,

Wartość wydatków kwalifikowalnych – 56.800,00 €,

w tym dofinansowanie :

– z EFRR – 48.280,00 €,

– z budżetu państwa – 8.520,00 €.

 

Projekt ma na celu wspieranie działań Kontrolera Krajowego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 poprzez finansowanie związanych z nimi wydatków PUW w Rzeszowie oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu zaangażowanych w jego realizację. Środki wykorzystywane są na pokrycie wydatków biurowych i administracyjnych, kosztów podróży i zakwaterowania, szkoleń własnych, spotkań z beneficjentami  i instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Programu oraz zakup wyposażenia dla Kontrolera Krajowego.

 

Kontroler Krajowy realizuje swoje zadania  na podstawie zawartego z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju Porozumienia z dnia 25.10.2015 r., zgodnie z Wytycznymi dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 z dnia 6.11.2015 r. 

 

Na realizację swoich zadań Kontroler Krajowy otrzymał 6 etatów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie realizuje projekt pt. „Pomoc techniczna dla Kontrolera Krajowego w latach 2019-2023 – PUW w Rzeszowie” w ramach 4 osi priorytetowej „Pomoc Techniczna” Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

Okres realizacji projektu – 1.01.2019 r. – 31.12.2023 r.

Wartość całkowita projektu – 66.000,00 €,

Wartość wydatków kwalifikowalnych – 66.000,00 €,

w tym dofinansowanie :

– z EFRR – 56.100,00 €,

– z budżetu państwa – 9.900,00 €.

 

Projekt ma na celu wspieranie działań Kontrolera Krajowego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 poprzez finansowanie związanych z nimi wydatków PUW w Rzeszowie oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu zaangażowanych w jego realizację. Środki wykorzystywane są na pokrycie wydatków biurowych i administracyjnych, kosztów podróży i zakwaterowania, szkoleń własnych, spotkań z beneficjentami  i instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Programu oraz zakup wyposażenia dla Kontrolera Krajowego.

 

Kontroler Krajowy realizuje swoje zadania  na podstawie zawartego z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju Porozumienia z dnia 25.10.2015 r., zgodnie z Wytycznymi dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 z dnia 27.04.2018 r.

 

Na realizację swoich zadań Kontroler Krajowy otrzymał 6 etatów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ GRANIC ZEWNĘTRZNYCH

 

PR 2010.

 

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zrealizowany został projekt FGZ-11-3.4.3.4 – pod nazwą: „Doposażenie służb Wojewody Podkarpackiego w sprzęt teleinformatyczny i łączności wspierający obsługę cudzoziemców„.

 

Był to projekt z alokacji 2011 i 2012 Funduszu Granic Zewnętrznych i współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej.

 

Szacowany koszt projektu był na kwotę – 271 181,33 zł, w tym 203 385,49 zł ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych.

 

Projekt zakładał wyposażenie w sprzęt teleinformatyczny niezbędny do obsługi cudzoziemców przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz Delegatur Urzędu w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. Obejmował zakup: zestawów komputerowych i laptopów z oprogramowaniem biurowym, switcha, drukarki przenośnej do laptopa, drukarek laserowych czarno-białych A4, urządzeń wielofunkcyjnych (format A3 i format A4), niszczarek, aparatu cyfrowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (tonery, tusze).

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

 

Tytuł projektu: Elektroniczna Platforma Informacji o Aktach Sprawy – eAS

Całkowita wartość projektu: 2 377 201,45 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 593 780,30 PLN

Nazwa beneficjenta:  Wojewoda Podkarpacki

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

www.rzeszow.uw.gov.pl
www.rpo.podkarpackie.pl

 

Projekt Elektroniczna Platforma Informacji o Aktach Sprawy (eAS) jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Społeczeństwo informacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

 

Cele Projektu Elektroniczna Platforma Informacji o Aktach Sprawy – eAS:

 • zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie elektronicznej platformy, dostępnej poprzez publiczny Internet, przy pomocy której można śledzić stan spraw zainicjowanych w podmiotach uczestniczących w projekcie, przez ich klientów
 • umożliwienie wnioskowania o udostępnienie akt sprawy zgromadzonych w systemach Elektronicznych Obiegach Dokumentów (EOD) funkcjonujących w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim oraz w jednostkach rządowej administracji zespolonej województwa podkarpackiego
 • uruchomienie on-line 20 usług publicznych wraz z formularzami na portalu ePUAP przy pomocy których klient może wnosić korespondencję do urzędów/podmiotów uczestniczących w projekcie.

 

Jednostki sektora publicznego korzystające z utworzonej aplikacji to Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie i 11 Partnerów rządowej administracji zespolonej.

 

Partnerzy rządowej administracji zespolonej województwa podkarpackiego biorący udział w Projekcie:

 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
 • Wojewódzka Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Krośnie
 • Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie
 • Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie
 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu
 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie.

 

 

W 2012 roku Wojewoda Podkarpacki zrealizował Projekt nr RPPK.02.01.00-18-001/11 pn. „Wyposażenie stanowisk kontroli granicznej w nowym terminalu lotniska w Jasionce” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

 

Całkowita wartość Projektu: 4 046 419,84 zł brutto, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych: 3 728 005,21 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  3 168 804,39 zł brutto

 

Przedmiotem Projektu był zakup nowoczesnego i funkcjonalnego sprzętu/wyposażenia dla służb Straży Granicznej i Oddziału Celnego w nowym terminalu Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka.

 

W ramach Projektu zakupiono:

 • sprzęt pirotechniczny i diagnostyczno-badawczy,
 • sprzęt komputerowy i elektroniczny,
 • środki transportu dla potrzeb sprawnego przemieszczania osób i rzeczy na terenie lotniska,
 • meble na wyposażenie pomieszczeń służbowychpozostałe wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki granicznej w nowym terminalu lotniska w Jasionce.

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI

 

„Bezpieczna przystań”

 

Cel szczegółowy – integracja/legalna migracja.

Cel krajowy – legalna migracja.

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

Celem projektu nr 22/7-2017/OG-FAMI pn. „Doposażenie w sprzęt i oprogramowanie niezbędne do poprawy obsługi cudzoziemców dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców” jest:

 • usprawnienie załatwiania spraw obywateli państw trzecich przebywających w Polsce legalnie i chcących zalegalizować swój dalszy pobyt,
 • dostosowanie warunków pracy personelu do uzasadnionych oczekiwań interesantów w zakresie poziomu obsługi,
 • usprawnienie procesu podejmowania decyzji przez uprawnionych użytkowników systemu teleinformatycznego.

 

Projekt zakłada doposażenie stanowisk pracy pracowników zajmujących się obsługą obywateli państw trzecich Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, oraz Delegatury Urzędu w Przemyślu w niezbędny do obsługi cudzoziemców sprzęt teleinformatyczny i wyposażenie meblowe.

Wartość projektu 601 180 zł, z tego finansowanie ze środków UE w kwocie 450 885 zł, współfinansowanie  w kwocie 150 295 zł.

Informacje źródłowe na temat Funduszu Azylu, Migracji i Integracji znajdują się na stronie: www.copemswia.gov.pl/fundusze-2014-2020/fami/

 

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI

 

„Bezpieczna przystań”

 

Cel szczegółowy – integracja/legalna migracja.

Cel krajowy – legalna migracja.

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

Celem projektu nr 23/7-2017/OG-FAMI pn. „Szkolenia językowe, wizyty studyjne wraz ze szkoleniem z komunikacji międzykulturowej konieczne do poprawy obsługi cudzoziemców dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców” jest:

 1. zwiększenie kompetencji językowych pracowników zajmujących się działaniami związanymi z obsługą interesantów z krajów trzecich poprzez organizację spersonalizowanych szkoleń językowych,
 2. podniesienie umiejętności interpersonalnych pracowników zajmujących się działaniami związanymi z obsługą interesantów z krajów trzecich w zakresie komunikacji międzykulturowej, w tym zwłaszcza w zakresie skuteczności oddziaływania przekazu na przedstawicieli różnych grup kulturowych oraz prowadzenia negocjacji w środowisku wielokulturowym poprzez realizację szkoleń z komunikacji międzykulturowej,
 3. zwiększenie doświadczenia pracowników zajmujących się działaniami związanymi z obsługą interesantów z krajów trzecich i ich umiejętności związanych z efektywną współpracą z organami zajmujących się sprawami cudzoziemców na Ukrainie poprzez wizytę studyjną w tym kraju.

 

Projekt zakłada poprawę jakości obsługi interesantów z krajów trzecich poprzez przygotowanie lingwistyczne i merytoryczne pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zajmujących się działaniami Wojewody obejmującymi m.in. legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium RP, potwierdzaniem utraty obywatelstwa polskiego, wydawaniem zezwoleń na pracę, uznawaniem za repatrianta, uznawaniem cudzoziemców za obywateli RP.

Wartość projektu 315 495,95 zł, z tego finansowanie ze środków UE w kwocie 236 621,96 zł, współfinansowanie  w kwocie 78 873,99 zł.

Informacje źródłowe na temat Funduszu Azylu, Migracji i Integracji znajdują się na stronie: www.copemswia.gov.pl/fundusze-2014-2020/fami/

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI

 

„Bezpieczna przystań”

 

Cel szczegółowy – integracja/legalna migracja.

Cel krajowy – legalna migracja.

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

Celem projektu nr 1/8-2017/OG-FAMI pn. „Integracja cudzoziemców na terenie województwa podkarpackiego” jest:

 • utworzenie punktów informacyjno-doradczych obsługi cudzoziemców z państw trzecich w Rzeszowie i Przemyślu, które zapewnią doradztwo i pomoc w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych, prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin, działań zwiększających kontakt i integrację ze społeczeństwem polskim,
 • zwiększenie kompetencji językowych cudzoziemców z krajów trzecich poprzez uczestnictwo w kursach języka polskiego na co najmniej dwóch poziomach, pozwalających osobom osiągającym najlepsze wyniki na przystąpienie do egzaminu certyfikowanego z języka polskiego,
 • organizacja kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców, pozwalających wyposażyć ich w wiedzę z zakresu kultury i historii Polski oraz wartości i praw obowiązujących w Polsce,
 • wsparcie dla szkół i przedszkoli w postaci organizacji warsztatów integracyjnych dla dzieci cudzoziemskich,
 • organizacja kursów specjalistycznych w zakresie specyfiki pracy z dzieckiem cudzoziemskim dla nauczycieli przedszkoli i szkół,
 • utworzenie punktów doradztwa zawodowego przy biurach karier akademickich dla cudzoziemców – studentów, absolwentów wyższych uczelni oraz pracowników szukających zatrudnienia – w Rzeszowie i Przemyślu,
 • organizacja cyklicznych spotkań, z udziałem pracowników WSOiC zajmujących się legalizacją pobytu ze względu na pracę, wydawaniem pozwoleń na pracę cudzoziemcom, pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodziny i Powiatowych Urzędów Pracy, Straży Granicznej, Kuratorium oraz innych instytucji,
 • stworzenie strategii regionalnej dotyczącej integracji cudzoziemców na terenie województwa podkarpackiego.

 

Odpowiednie wyposażenie cudzoziemców z państw trzecich w umiejętności i kompetencje w zakresie językowym, wiedzę z zakresu systemu prawnego RP, historii i kultury Polski przyczyni się w przyszłości do lepszego przygotowania do życia w społeczeństwie polskim, przełamania negatywnych stereotypów funkcjonujących zarówno w środowiskach polskich jak i cudzoziemskich, a także do poprawienia funkcjonowania Podkarpacia, oraz co za tym idzie polskiego państwa w otoczeniu międzynarodowym. Punkty Informacyjno-Doradcze mają zadanie na bieżąco wspierać cudzoziemców z krajów trzecich w aspekcie udzielania informacji z zakresu legalizacji pobytu, administracyjnych, prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin, działań zwiększających kontakt i integrację ze społeczeństwem polskim. Projekt odpowiada również na potrzeby pracowników placówek oświatowo-wychowawczych poprzez wsparcie w postaci warsztatów zarówno dla nich, jak i dzieci cudzoziemców. Utworzenie punktów doradztwa zawodowego w sposób bezpośredni aktywizuje obywateli państw trzecich przebywających na terenie RP do podjęcia pracy zarobkowe. Organizacja cyklicznych spotkań pracowników WSOiC, pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodziny i Powiatowych Urzędów Pracy, Straży Granicznej, Kuratorium oraz innych instytucji a także stworzenie strategii regionalnej w wydatny sposób przyczyni się do usystematyzowania obecnych oraz przyszłych działań z zakresu integracji cudzoziemców z państw trzecich. 

 

Wartość projektu 1 814 600,40 zł, z tego finansowanie ze środków UE w kwocie 1 360 950,30 zł, współfinansowanie  w kwocie 453 650,10 zł.

 

Informacje źródłowe na temat Funduszu Azylu, Migracji i Integracji znajdują się na stronie: www.copemswia.gov.pl/fundusze-2014-2020/fami/

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI

 

„Bezpieczna przystań”

 

Cel szczegółowy – integracja/legalna migracja.

Cel krajowy – legalna migracja.

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

Celem projektu nr 14/10-2019/OG-FAMI pn. „Poprawa obsługi cudzoziemców przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców” jest poprawa jakości obsługi interesantów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z krajów trzecich. Realizacja celu projektu odbywa się poprzez utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Infolinii dedykowanej obywatelom państw trzecich. Infolinia posiada wydzielone numery obsługiwane przez pracowników w Rzeszowie oraz jeden obsługiwany przez pracownika w Przemyślu.

 

Realizacja tego działania podniosła poziom obsługi klienta – cudzoziemcy uzyskali specjalistyczną pomoc w zakresie m.in. legalizacji pobytu, porad administracyjnych, prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin, działań zwiększających kontakt i integrację ze społeczeństwem polskim.

 

Wartość projektu 1 579 457,79 zł, z tego finansowanie ze środków UE w kwocie 1 184 593,34 zł, współfinansowanie  w kwocie 394 864,45 zł.

 

Informacje źródłowe na temat Funduszu Azylu, Migracji i Integracji znajdują się na stronie: www.copemswia.gov.pl/fundusze-2014-2020/fami/

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI

 

„Bezpieczna przystań”

 

Cel szczegółowy – integracja/legalna migracja.

Cel krajowy – legalna migracja.

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

Celem projektu nr 14/2022/OG-FAMI pn. „Zwiększenie standardu obsługi cudzoziemców w województwie podkarpackim w realiach działań wojennych na Ukrainie” jest:

 • zorganizowanie punktów informacyjno-doradczych oraz infolinii do obsługi cudzoziemców z państw trzecich, które zapewnią doradztwo i pomoc w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych, prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin, działań zwiększających kontakt i integrację ze społeczeństwem polskim; usługi będą świadczone również przy pomocy osób posługujących się językiem ukraińskim.
 • zwiększenie kompetencji językowych cudzoziemców z krajów trzecich poprzez uczestnictwo w kursach języka polskiego na co najmniej dwóch poziomach pozwalających na przystąpienie do egzaminu zakończonego uzyskaniem certyfikatu.
 • wyposażenie cudzoziemców z krajów trzecich w wiedzę z zakresu kultury
  i historii Polski, systemu prawnego w Polsce, która jest niezbędna w celu adaptacji podczas pobytu w Polsce, szansa na rozwój zawodowy
  i ukierunkowanie kariery dzięki uczestnictwu w panelu z doradcą zawodowym.
 • podniesienie wiedzy, umiejętności, poziomu samooceny, zdolności integracyjnych dzieci cudzoziemców z państw trzecich poprzez ich uczestnictwo w np. zajęciach przedszkolnych i świetlicowych, szkolnych zajęciach wyrównawczych, wycieczkach, zajęciach sportowych, kółkach zainteresowań
 • usprawnienie załatwiania spraw obywateli państw trzecich przebywających
  w Polsce legalnie i chcących zalegalizować swój dalszy pobyt, dostosowanie warunków pracy personelu do uzasadnionych oczekiwań interesantów
  w zakresie poziomu obsługi, usprawnienie procesu podejmowania decyzji przez uprawnionych użytkowników nowego systemu teleinformatycznego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania.
 • pomoc bezpośrednia obywatelom państw trzecich poprzez zakup i dostarczenie żywności.

Wartość projektu 4 998 359,39 zł, z tego finansowanie ze środków UE w kwocie 3 748 769,54 zł, współfinansowanie  w kwocie 1 249 589,85 zł.

 

Informacje źródłowe na temat Funduszu Azylu, Migracji i Integracji znajdują się na stronie: www.copemswia.gov.pl/fundusze-2014-2020/fami/