Dobry start

 1 czerwca 2018 roku premier Mateusz Morawiecki podpisał przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (DZ. U. z 2018 r., poz. 1061), który ma pomóc rodzicom ponieść koszty związane z zakupem wyprawki szkolnej i wyrównywać szanse wśród uczniów.

Program „Dobry start” jest kolejnym, obok programu „Rodzina 500+”, komponentem kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej, traktowanej przede wszystkim jako inwestycja w rodzinę, będącą fundamentem silnego państwa, opartego na kapitale ludzkim.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku, w wysokości 300 zł.

Skierowane jest do obywateli Polski zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemców spełniających określone rozporządzeniem warunki.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia: przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia lub ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się do 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

 

Co ważne, rodziny będą mogły liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

 

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o świadczenie są: matka, ojciec, opiekun faktyczny, opiekun prawny, rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osoba ucząca się. 

Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać drogą elektroniczną (poprzez bankowość elektroniczną i ministerialny portal Emp@tia) od dnia 1 lipca 2018 roku, natomiast drogą papierową od 1 sierpnia 2018 r. Wnioski złożone w lipcu i sierpniu 2018 roku, rozpatrzone zostaną nie później niż do 30 września 2018 roku, wnioski złożone w kolejnych miesiącach, będą rozpatrywane do 2 miesięcy od złożenia wniosku. Ostateczny termin składania wniosków to 30 listopada danego roku.

 

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie „Dobry start”, a w przypadku ubiegania się o świadczenie „Dobry start” na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie „Dobry start” przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą – w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Dużym ułatwieniem w przyznawaniu świadczenia jest fakt, iż nie ma konieczności wydawania i doręczania decyzji administracyjnej, będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania ww. świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

 

Środki na realizację programu „Dobry start” będą pochodziły z budżetu państwa, wydatki na zadanie w 2018 roku, zostaną sfinansowane ze środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na realizację programu „Rodzina 500+”.

 

Szczegóły:

 

Warto przeczytać:

 

Akty prawne:

 

Infolinia:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki uruchomił infolinię dot. Programu, czynną między 11 czerwca a 31 sierpnia br., od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, pod numerami tel. 17 867 13 14 i 17 867 13 32      
           

Pliki do pobrania:

Powyższe wzory wniosków zostały zaproponowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i mogą być według potrzeb modyfikowane przez właściwe organy.