Aktualności

Od stycznia 2018 r. w ramach zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzono m.in. możliwość powierzania pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową (zezwolenie typu „S”), zmieniono także częściowo zasady dotyczące powierzania pracy na podstawie oświadczeń rejestrowanych w powiatowych urzędach pracy oraz wprowadzono zmiany w zakresie wydawania zezwoleń na pracę. Szczegółowe informacje  zawarte są w specjalnej zakładce na stronie głównej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany od 2018 r.”:

https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow–zmiany-od-2018-r/

W związku z wprowadzonymi zmianami Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przygotował ulotki informacyjne dla pracodawców i cudzoziemców (w różnej wersji językowej), których elektroniczna wersja udostępniona jest w zakładce:

https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow–zmiany-od-2018-r/broszury-i-materialy-informacyjne/

W Dzienniku Ustaw poz. 1264  zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Zmiana rozporządzenia upraszcza procedurę wydawania zezwoleń na pracę w przypadkach podejmowania prac w zawodach określonych w załączniku do rozporządzenia. Uproszczenie procedury polega na tym, że w przypadku zawodów ujętych w wykazie wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności przedstawienia informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy). Zgodnie z art. 114 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach zwolnienie to stosowane będzie także w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.

Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca br., ale nowe przepisy mają zastosowanie także do wcześniej wszczętych i jeszcze niezakończonych postępowań.

 

Pliki do pobrania: