Aktualności

Informujemy, że w Oddziale Obsługi Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (Rzeszów) obowiązek internetowej rejestracji wizyty obejmie:

 • złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy / zezwolenia na pobyt czasowy i pracę / zezwolenia na pobyt stały / zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • wpis zaproszenia dla cudzoziemca do ewidencji zaproszeń,
 • przedłużenie wizy,
 • wydanie: polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości dla cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,
 • wymianę karty pobytu,
 • zalegalizowanie pobytu / wymianę dokumentu pobytowego dla obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (beneficjantów Umowy Wystąpienia) i członków ich rodzin,
 • o uznanie za obywatela polskiego, albo o nadanie obywatelstwa polskiego,

a także odbiór: karty pobytu i innych dokumentów pobytowych oraz zaproszeń.

Rezerwacji dokonuje się stronie internetowej: https://bezkolejki.eu/puw_rzeszow2

Karty pobytu oraz inne dokumenty pobytowe i zaproszenia wydawane są od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem wtorków) od godziny 13:40 do końca pracy Urzędu, zaś we wtorki od godziny 14:10 do końca pracy Urzędu. 

Nie ma możliwości odbioru dokumentu poza wyznaczonymi godzinami oraz bez rezerwacji wizyty w internetowym systemie kolejkowym. Prosimy o nierezerwowanie terminu wizyty bez uprzedniego upewnienia się, że dokument jest gotowy do odbioru.                    

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:  17 867-12-65, 17 867-12-75, 17 867-12-76, 17 867-12-77, 17 867-12-78, 17 867-12-79, 532-519-762 lub kierując zapytanie na adres e-mail: infocudzoziemcy@rzeszow.uw.gov.pl.

 

W dniu 2 sierpnia 2021 r. w życie weszło Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1392) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1391).

W związku z wprowadzonymi zmianami dokumenty wydawane obywatelom państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i członkom ich rodzin będą miały nowy format, który analogiczny jest do karty pobytu. Dokumenty takie dzięki temu będą lepiej zabezpieczone, ujednolicone i bardziej trwałe. Obowiązują także nowe wzory wniosków.

Szczegółowe informacje dotycząc nowych wzorów wniosków i dokumentów zjadą Państwo na stronie https://udsc.gov.pl/nowe-wzory-dokumentow-i-wnioskow/

W Dzienniku Ustaw poz. 1264  zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Zmiana rozporządzenia upraszcza procedurę wydawania zezwoleń na pracę w przypadkach podejmowania prac w zawodach określonych w załączniku do rozporządzenia. Uproszczenie procedury polega na tym, że w przypadku zawodów ujętych w wykazie wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności przedstawienia informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy). Zgodnie z art. 114 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach zwolnienie to stosowane będzie także w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.

Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca br., ale nowe przepisy mają zastosowanie także do wcześniej wszczętych i jeszcze niezakończonych postępowań.

 

Pliki do pobrania:

W ramach realizacji projektu nr 1/8-2017/OG-FAMI pn. „Integracja cudzoziemców na terenie województwa podkarpackiego” przewidziano:

 • utworzenie punktów informacyjno-doradczych obsługi cudzoziemców z państw trzecich w Rzeszowie i Przemyślu, które zapewnią doradztwo i pomoc w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych, prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin, działań zwiększających kontakt i integrację ze społeczeństwem polskim,
 • zwiększenie kompetencji językowych cudzoziemców z krajów trzecich poprzez uczestnictwo w kursach języka polskiego na co najmniej dwóch poziomach, pozwalających osobom osiągającym najlepsze wyniki na przystąpienie do egzaminu certyfikowanego z języka polskiego,
 • organizacja kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców, pozwalających wyposażyć ich w wiedzę z zakresu kultury i historii Polski oraz wartości i praw obowiązujących w Polsce,
 • wsparcie dla szkół i przedszkoli w postaci organizacji warsztatów integracyjnych dla dzieci cudzoziemskich,
 • organizacja kursów specjalistycznych w zakresie specyfiki pracy z dzieckiem cudzoziemskim dla nauczycieli przedszkoli i szkół,
 • utworzenie punktów doradztwa zawodowego przy biurach karier akademickich dla cudzoziemców – studentów, absolwentów wyższych uczelni oraz pracowników szukających zatrudnienia – w Rzeszowie i Przemyślu,
 • organizacja cyklicznych spotkań, z udziałem pracowników WSOiC zajmujących się legalizacją pobytu ze względu na pracę, wydawaniem pozwoleń na pracę cudzoziemcom, pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodziny i Powiatowych Urzędów Pracy, Straży Granicznej, Kuratorium oraz innych instytucji,
 • stworzenie strategii regionalnej dotyczącej integracji cudzoziemców na terenie województwa podkarpackiego.

 

Informacje o realizacji poszczególnych działań i naborze uczestników będą umieszczane na bieżąco.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×