Aktualności

Szanowni Klienci. Informujemy, że od dnia 24 sierpnia 2020 r. złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt czasowy i pracę, pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE będzie możliwe tylko i wyłączenie po wcześniejszym dokonaniu rejestracji internetowej wizyty.

 

W Dzienniku Ustaw poz. 1264  zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Zmiana rozporządzenia upraszcza procedurę wydawania zezwoleń na pracę w przypadkach podejmowania prac w zawodach określonych w załączniku do rozporządzenia. Uproszczenie procedury polega na tym, że w przypadku zawodów ujętych w wykazie wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności przedstawienia informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy). Zgodnie z art. 114 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach zwolnienie to stosowane będzie także w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.

Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca br., ale nowe przepisy mają zastosowanie także do wcześniej wszczętych i jeszcze niezakończonych postępowań.

 

Pliki do pobrania:

Informujemy, iż czas oczekiwania na wydanie:

  • zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – wynosi 4 miesiące
  • zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP wynosi 3 miesiące

 

W ramach realizacji projektu nr 1/8-2017/OG-FAMI pn. „Integracja cudzoziemców na terenie województwa podkarpackiego” przewidziano:

  • utworzenie punktów informacyjno-doradczych obsługi cudzoziemców z państw trzecich w Rzeszowie i Przemyślu, które zapewnią doradztwo i pomoc w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych, prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin, działań zwiększających kontakt i integrację ze społeczeństwem polskim,
  • zwiększenie kompetencji językowych cudzoziemców z krajów trzecich poprzez uczestnictwo w kursach języka polskiego na co najmniej dwóch poziomach, pozwalających osobom osiągającym najlepsze wyniki na przystąpienie do egzaminu certyfikowanego z języka polskiego,
  • organizacja kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców, pozwalających wyposażyć ich w wiedzę z zakresu kultury i historii Polski oraz wartości i praw obowiązujących w Polsce,
  • wsparcie dla szkół i przedszkoli w postaci organizacji warsztatów integracyjnych dla dzieci cudzoziemskich,
  • organizacja kursów specjalistycznych w zakresie specyfiki pracy z dzieckiem cudzoziemskim dla nauczycieli przedszkoli i szkół,
  • utworzenie punktów doradztwa zawodowego przy biurach karier akademickich dla cudzoziemców – studentów, absolwentów wyższych uczelni oraz pracowników szukających zatrudnienia – w Rzeszowie i Przemyślu,
  • organizacja cyklicznych spotkań, z udziałem pracowników WSOiC zajmujących się legalizacją pobytu ze względu na pracę, wydawaniem pozwoleń na pracę cudzoziemcom, pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodziny i Powiatowych Urzędów Pracy, Straży Granicznej, Kuratorium oraz innych instytucji,
  • stworzenie strategii regionalnej dotyczącej integracji cudzoziemców na terenie województwa podkarpackiego.

 

Informacje o realizacji poszczególnych działań i naborze uczestników będą umieszczane na bieżąco.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×