Dodatkowy nabór w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych

Data publikacji: 29 lipca 202029 lipca br. został ogłoszony dodatkowy nabór wniosków o objęcie w roku 2020 r. dopłatą do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Na polecenie Ministra Infrastruktury – dysponenta Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Wojewoda Podkarpacki ogłosił  dodatkowy nabór wniosków o objęcie w roku 2020 r. dopłatą do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W ramach tego naboru na dofinasowanie przewozów autobusowych przeznaczono 21 570 446,11 zł. Kwota dopłaty będzie wynosić nie więcej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej, przy wkładzie własnym organizatora  w wysokości nie mniejszej niż 10% ceny usługi.

Wnioski o objęcie dopłatą mogą składać organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, z wyłączeniem związku metropolitalnego i ministra właściwego do spraw transportu.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w okresie od 30 lipca do 7 sierpnia 2020 r.

Wypełnione wnioski (wzór wniosku w Załączniku nr 1 do niniejszego komunikatu) wraz z załącznikami należy przesłać na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego lub za pośrednictwem platformy e-Puap, przy zachowaniu obowiązujących zasad składania podpisów elektronicznych oraz prawidłowej reprezentacji Organizatora.

Szczegółowe informacje na temat naboru oraz wzór wniosku o objęcie dopłatą znajdują się tutaj.