Data publikacji: 14 lipca 2016Informujemy, że w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie rozpoczęto procedurę naboru projektów na 2016r., którego głównym celem jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych, przewidzianych do dofinansowania w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

Zgodnie z założeniami programu, o dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządowe oraz organizacje pożytku publicznego. Wnioskowana kwota dofinansowania zadania publicznego w ramach programu „Razem Bezpieczniej” nie może przekroczyć 75 000 zł.

Zgłaszane projekty zadań publicznych powinny wpisywać się w następujące obszary działania programu:

• Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

• Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.

• Edukacja dla bezpieczeństwa.

Przygotowanie i przesłanie wniosku:

1) Sporządzić wniosek zgodnie ze wzorem w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD-R),
2) Sporządzony wniosek wraz z płytą CD-R umieścić w kopercie, kopertę zakleić i opisać, poprzez podanie nazwy projektu oraz obszaru działania programu „Razem bezpieczniej” w jaki wpisuje się projekt, (Razem Bezpieczniej – nazwa projektu – obszar …..).
3) Sporządzić pismo przewodnie do przygotowanego projektu.
4) Kopertę ze sporządzonym projektem i pismem przewodnim umieścić w nowej kopercie i dostarczyć do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (z dopiskiem na kopercie „Razem Bezpieczniej”).

Więcej informacji na temat obszarów działania programu ,,Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” w ramach których można realizować projekty, na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pod adresem: http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/ oraz http://rb.rzeszow.uw.gov.pl/

Ponadto można składać wnioski o dofinansowanie projektów wojewódzkich w ramach dodatkowego projektu pn. „Dzielnicowy bliżej nas” – dotyczący współpracy terenowej społeczności lokalnych z dzielnicowym.

Ze względu na konkursowy charakter procedury kwalifikacyjnej bardzo istotne jest, aby wypełniony wniosek (w wersji papierowej i elektronicznej) został doręczony zgodnie z przedstawioną procedurą, w nieprzekraczalnym terminie do 5 sierpnia 2016 roku (decyduje data wpływu) na adres:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15,
35-959 Rzeszów.

Dokładna instrukcja i wzór wniosku w załączniku.

Więcej informacji