Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - O

Irena Kozimala

Dyrektor Wydziału


tel.: 17 867-19-15
fax: 17 867-19-50
e-mail: o@rzeszow.uw.gov.pl
nr pokoju: 328 (sekretariat)

 

Małgorzata Waksmundzka-Szarek

Zastępca Dyrektora


tel.: 17 867-19-15
fax: 17 867-19-50
e-mail: o@rzeszow.uw.gov.pl
nr pokoju: 328 (sekretariat)

 

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców należą w szczególności sprawy wydawania dokumentów paszportowych, obsługi spraw cudzoziemców, obywatelstwa, nadzoru nad rejestracją stanu cywilnego oraz zmianą imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych, współpracy z kościołami i związkami wyznaniowymi, nadzoru nad stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz spraw dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych.

 

 • Oddział Paszportów – (O-I)
 • Oddział Obsługi Cudzoziemców – (O-II)
 • Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw nadzoru nad rejestracją stanu cywilnego i ewidencją ludności  oraz obywatelstwa – (O-III)
 • Oddział zamiejscowy Wydziału w Krośnie – (O-IV)
 • Oddział zamiejscowy Wydziału w Przemyślu – (O-V)
 • Oddział zamiejscowy Wydziału w Tarnobrzegu– (O-VI)
 • Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw mniejszości narodowych i etnicznych, repatriacji i finansów – (O-VII)
 • Stanowisko pracy do spraw organizacyjnych Wydziału – (O-VIII)
 • Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej – (O-IX)
 • Oddział Zezwoleń na Pracę – (O-X)

 

 • sekretariat wydziału – piętro III / pok. 328
 • paszporty:
  • przyjmowanie wniosków paszportowych – parter / pok. 29 – 33
   Krosno, ul. Bieszczadzka 1 – pok. 16 – 17
   Przemyśl, ul. Mickiewicza 10 – pok. 1
   Tarnobrzeg, ul. 1-go Maja 4a – pok. 4 i 5
  • wydawanie paszportów (odbiór) – parter / pok. 44 – 45
   Krosno, ul. Bieszczadzka 1- pok. 12
   Przemyśl, ul. Mickiewicza 10 – pok. 2
   Tarnobrzeg, ul. 1-go Maja 4a – pok. 3 i 4
 • wpis zaproszenia dla cudzoziemca do rejestru zaproszeń – parter / pok. 49 i 50
  Krosno, ul. Bieszczadzka 1 – pok. 3
  Przemyśl, ul. Mickiewicza 10 – pok. 8 i 9
  Tarnobrzeg, ul. 1-go Maja 4a – pok. 612
 • legalizacja pobytu cudzoziemców ( pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE) – parter / pok. 46
 • legalizacja pobytu obywateli UE i członków ich rodzin (zarejestrowanie pobytu, pobyt stały, karta pobytu czasowego członka rodziny obywatela UE, karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE) – parter / pok. 49 i 50
 • wymiana/wydanie nowej karty pobytu, zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu, karty pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu, karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE – parter/ pok. 49 i 50
 • odbiór karty pobytu, karty pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu, karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE  – parter / pok. 51
 • zatrudnienie cudzoziemców (zezwolenie na pracę, pobyt czasowy i praca) – parter / pok. 51a i 51b
 • przedłużenie wizy – parter / pok. 49 i 50
 • przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego – parter / pok. 46
 • uznanie, nabywanie obywatelstwa polskiego – parter / pok. 49
 • potwierdzenie obywatelstwa polskiego – piętro III / pok. 365, 366
 • unieważnianie aktów stanu cywilnego  – piętro III / pok. 366
 • wydanie zaświadczenia o figurowaniu w rejestrze kościelnych osób prawnych – piętro III / pok. 366
 • prowadzenie postępowań w drugiej instancji z zakresu: rejestracji stanu cywilnego, dowodu osobistych, ewidencji ludności, zmiany imienia i nazwiska – piętro III / pok. 365, 366
 • sprawy mniejszości narodowych i etnicznych – piętro III / pok. 366