Fundusze unijne

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie prowadził lub prowadzi projekty współfinasowane ze środków Unii Europejskiej w ramach różnych programów pomocowych.

Wykaz projektów i informacja o nich jest dostępna poniżej:

 

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ GRANIC ZEWNĘTRZNYCH

 

PR 2011 i 2012.

 

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zrealizowany został projekt FGZ-10-3.4.3.6 – pod nazwą: „Doposażenie służb Wojewody Podkarpackiego w sprzęt teleinformatyczny i łączności z innymi systemami: POBYT, SIS, VIS, Biometria„.

 

Był to projekt jednoroczny, alokacja 2010 Funduszu Granic Zewnętrznych i współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej.

Szacowany koszt projektu był na kwotę – 164 535 zł, w tym 123 401 zł ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych.

 

Projekt obejmował zakup sprzętu teleinformatycznego do łączności z systemami POBYT, SIS, VIS, Biometria w celu sprawnej realizacji zadań ustawowych związanych z obsługą cudzoziemców przez pracowników Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz Delegatury Urzędu w Przemyślu.

Obejmował zakup: 12 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem biurowym, 8 szt. drukarek, 5 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, 3 szt. czytników linii papilarnych, materiałów eksploatacyjnych.

 

Zakup został dokonany w czerwcu 2012 roku na łączną kwotę 149 438,85 zł (w tym 112 079,13 zł – środki Unii Europejskiej FGZ).

Dostawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ GRANIC ZEWNĘTRZNYCH

 

PR 2010.

 

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zrealizowany został projekt FGZ-11-3.4.3.4 – pod nazwą: „Doposażenie służb Wojewody Podkarpackiego w sprzęt teleinformatyczny i łączności wspierający obsługę cudzoziemców„.

 

Był to projekt z alokacji 2011 i 2012 Funduszu Granic Zewnętrznych i współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej.

 

Szacowany koszt projektu był na kwotę – 271 181,33 zł, w tym 203 385,49 zł ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych.

 

Projekt zakładał wyposażenie w sprzęt teleinformatyczny niezbędny do obsługi cudzoziemców przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz Delegatur Urzędu w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. Obejmował zakup: zestawów komputerowych i laptopów z oprogramowaniem biurowym, switcha, drukarki przenośnej do laptopa, drukarek laserowych czarno-białych A4, urządzeń wielofunkcyjnych (format A3 i format A4), niszczarek, aparatu cyfrowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (tonery, tusze).

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

 

Tytuł projektu: Elektroniczna Platforma Informacji o Aktach Sprawy – eAS

Całkowita wartość projektu: 2 377 201,45 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 593 780,30 PLN

Nazwa beneficjenta:  Wojewoda Podkarpacki

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

www.rzeszow.uw.gov.pl
www.rpo.podkarpackie.pl

 

Projekt Elektroniczna Platforma Informacji o Aktach Sprawy (eAS) jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Społeczeństwo informacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

 

Cele Projektu Elektroniczna Platforma Informacji o Aktach Sprawy – eAS:

 • zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie elektronicznej platformy, dostępnej poprzez publiczny Internet, przy pomocy której można śledzić stan spraw zainicjowanych w podmiotach uczestniczących w projekcie, przez ich klientów
 • umożliwienie wnioskowania o udostępnienie akt sprawy zgromadzonych w systemach Elektronicznych Obiegach Dokumentów (EOD) funkcjonujących w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim oraz w jednostkach rządowej administracji zespolonej województwa podkarpackiego
 • uruchomienie on-line 20 usług publicznych wraz z formularzami na portalu ePUAP przy pomocy których klient może wnosić korespondencję do urzędów/podmiotów uczestniczących w projekcie.

 

Jednostki sektora publicznego korzystające z utworzonej aplikacji to Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie i 11 Partnerów rządowej administracji zespolonej.

 

Partnerzy rządowej administracji zespolonej województwa podkarpackiego biorący udział w Projekcie:

 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
 • Wojewódzka Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Krośnie
 • Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie
 • Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie
 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu
 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie.

 

 

W 2012 roku Wojewoda Podkarpacki zrealizował Projekt nr RPPK.02.01.00-18-001/11 pn. „Wyposażenie stanowisk kontroli granicznej w nowym terminalu lotniska w Jasionce” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

 

Całkowita wartość Projektu: 4 046 419,84 zł brutto, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych: 3 728 005,21 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  3 168 804,39 zł brutto

 

Przedmiotem Projektu był zakup nowoczesnego i funkcjonalnego sprzętu/wyposażenia dla służb Straży Granicznej i Oddziału Celnego w nowym terminalu Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka.

 

W ramach Projektu zakupiono:

 • sprzęt pirotechniczny i diagnostyczno-badawczy,
 • sprzęt komputerowy i elektroniczny,
 • środki transportu dla potrzeb sprawnego przemieszczania osób i rzeczy na terenie lotniska,
 • meble na wyposażenie pomieszczeń służbowychpozostałe wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki granicznej w nowym terminalu lotniska w Jasionce.

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI

 

„Bezpieczna przystań”

 

Cel szczegółowy – integracja/legalna migracja.

Cel krajowy – legalna migracja.

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

Celem projektu nr 22/7-2017/OG-FAMI pn. „Doposażenie w sprzęt i oprogramowanie niezbędne do poprawy obsługi cudzoziemców dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców” jest:

 • usprawnienie załatwiania spraw obywateli państw trzecich przebywających w Polsce legalnie i chcących zalegalizować swój dalszy pobyt,
 • dostosowanie warunków pracy personelu do uzasadnionych oczekiwań interesantów w zakresie poziomu obsługi,
 • usprawnienie procesu podejmowania decyzji przez uprawnionych użytkowników systemu teleinformatycznego.

 

Projekt zakłada doposażenie stanowisk pracy pracowników zajmujących się obsługą obywateli państw trzecich Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, oraz Delegatury Urzędu w Przemyślu w niezbędny do obsługi cudzoziemców sprzęt teleinformatyczny i wyposażenie meblowe.

Wartość projektu 601 180 zł, z tego finansowanie ze środków UE w kwocie 450 885 zł, współfinansowanie  w kwocie 150 295 zł.

Informacje źródłowe na temat Funduszu Azylu, Migracji i Integracji znajdują się na stronie: www.copemswia.gov.pl/fundusze-2014-2020/fami/