Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

Kto może dokonać wpisu

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi co najmniej przez 2 lata działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Miejsce załatwienia sprawy (złożenia dokumentów)

Wniosek i wymagane dokumenty można przesłać pocztą na adres:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki
ul. Grunwaldzka 15,
35-935 Rzeszów

lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu.

 

Wnioski o wpis można również składać przez Portal Informacyjno-Usługowy emp@tia: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/

 

Sprawa prowadzona jest przez:

Wydział Polityki Społecznej
Oddział Rynku Pracy

pokój 617, 603, 602

 

Kontakt:

tel. 17 867-16-17, 17 867-16-03, 17 867-16-02
fax: 17 867-19-59
e-mail: s@rzeszow.uw.gov.pl

 

Warunki załatwienia sprawy

Rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru organizatorów turnusów następuje w terminie 30 dni od dnia jego wpływu po przedstawieniu następujących dokumentów:

 1. Wniosku o uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania PFRON- formularz F-01/KIU-030 (zał. nr 5 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych). Wniosek do pobrania poniżej.
 2. Dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej – w przypadku osób fizycznych prowadzących tę działalność, aktualny odpis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną jednostki – w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną, inny dokument potwierdzający istnienie jednostki – w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej.
 3. Oświadczenia o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu (PFRON).
 4. Informacji o prowadzonej w okresie ostatnich dwóch lat przed datą złożenia wniosku działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób niepełnosprawnych objętych tą działalnością.
 5. Kopii statutu – w przypadku jego posiadania.
 6. Nazwy banku i numeru własnego rachunku bankowego.
 7. Programu dla określonego we wniosku rodzaju turnusu, z uwzględnieniem rodzaju dysfunkcji lub schorzenia osób, do których jest adresowany i określeniem składu kadry odpowiedzialnej za realizację danego turnusu. W powyższych programach należy wyraźnie wskazać w każdym dniu turnusu:
  a) wymiar czasu zorganizowanych zajęć indywidualnych
  b) wymiar czasu zorganizowanych zajęć grupowych.
 8. Oświadczenia, że wnioskodawcy znana jest treść § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych dot. konieczności zapewnienia przez niego w trakcie trwania turnusu wykwalifikowanej kadry umożliwiającej prawidłową realizację programów turnusów;
 9. Do wniosku można dołączyć inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na dokonanie wpisu (np. opinia właściwego dla siedziby wnioskodawcy centrum pomocy, informacje o działalności placówek, z którymi organizator dotychczas współpracował, o przeprowadzonych turnusach rehabilitacyjnych, kopie poprzednich wpisów itp.).

 

Kopie dokumentów załączone do wniosku należy potwierdzić za zgodność z oryginałem lub przedstawić oryginały do wglądu.

 

Odwołanie od decyzji Wojewody:

Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie. Wpis do rejestru, zmiany we wpisie oraz wykreślenie z rejestru załatwiane są w drodze czynności materialno-technicznej Wojewody prowadzącego rejestr (rozpatrzenie wniosku nie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej).

 

Podstawa prawna

 • art. 10d ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)
 • § 9, 10 i 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.)

 

Sprawdź jakie podmioty realizują turnusy rehabilitacyjne

Pod internetowym adresem www.empatia.mpips.gov.pl znajduje się centralna baza danych ośrodków i organizatorów turnusów dla osób niepełnosprawnych.