Informacje

Funkcjonowanie podmiotów leczniczych reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.). W oparciu o powyższą ustawę oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 325) Oddział Zdrowia Publicznego prowadzi rejestr podmiotów leczniczych mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na obszarze województwa. Realizowane procedury to wpis do rejestru, wpis zmian w rejestrze, wypis z rejestru, wykreślenie z rejestru.

Szczegółowe informacje o poszczególnych procedurach rejestrowych opisane są w podkategoriach.