Wydział Infrastruktury - I

Krzysztof Sopel

Dyrektor Wydziału


tel.: 17 867-19-12
fax: 17 867-19-50
e-mail: i@rzeszow.uw.gov.pl
nr pokoju: 356a (sekretariat)

 

Marta Jakowska

Zastępca Dyrektora


tel.: 17 867-19-12
fax: 17 867-19-50
e-mail: i@rzeszow.uw.gov.pl
nr pokoju: 356a (sekretariat)

 

Do zadań Wydziału należy w szczególności prowadzenie spraw w zakresie:

 • planowania i realizacji inwestycji w obszarze przejść granicznych oraz realizacja zadań Wojewody wynikających z art. 17 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej;
 • nadzoru komunikacyjnego:
  • nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców, ośrodków szkolenia techniki jazdy, komisji egzaminacyjnych do sprawdzenia kwalifikacji;
  • nad organizacją i zarządzaniem ruchem na drogach publicznych oraz wewnętrznych w strefach zamieszkania;
  • dotyczącego infrastruktury transportowej,
  • związanego z realizacją zadań Wojewody w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie,
 • wsparcia poprawy infrastruktury dróg gminnych i powiatowych poprzez wdrożenie FDS;
 • orzecznictwa administracji architektoniczno-budowlanej;
 • planowania przestrzennego;
 • budownictwa drogowego i kolejowego.

 

 • Oddział Przejść Granicznych – (I-I)
 • Oddział Komunikacji, Transportu i Gospodarki – (I-II)
 • Oddział Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej – (I-III)
 • Oddział Planowania Przestrzennego – (I-IV)
 • Oddział Budownictwa Drogowego i Kolejowego –(I-V)
 • Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw organizacyjnych – (I-X)
 • Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw administracji architektoniczno-budowlanej w Krośnie – (I-XI)
 • Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw administracji architektoniczno-budowlanej w Przemyślu – (I-XII)
 • Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw administracji architektoniczno-budowlanej w Tarnobrzegu – (I-XIII)

 

 • sekretariat Wydziału – piętro III / pok. 356a,
 • Program Fundusz Dróg Samorządowych – piętro VI pok. 613 i 610,
 • ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy na terenach zamkniętych na terenie województwa – piętro III / pok. 360,
 • wydawanie pozwoleń na budowę (rozbiórkę) dla obiektów i robót budowlanych hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi – piętro III / pok. 349A, 360,361 Krosno, ul. Bieszczadzka 1 pok. 614 i 615, Przemyśl, ul. Wodna 13 pok. 19, 24, Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a pok. 603  i 604,
 • wydawanie pozwoleń na budowę (rozbiórkę) dla obiektów i robót budowlanych usytuowanych na obszarze kolejowym – piętro III / pok. 349a, 360 i 361,
 • wydawanie pozwoleń na budowę (rozbiórkę) lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi – piętro III / pok. 349A, 360,361, Krosno, ul. Bieszczadzka 1 pok. 614 i 615, Przemyśl, ul. Wodna 13 pok. 19, 24, Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a pok. 603 i 604,
 • wydawanie pozwoleń na budowę (rozbiórkę) dla obiektów i robót budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych – piętro III / pok. 349A, 360, 361,
 • wydawanie pozwoleń na budowę (rozbiórkę) dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek oraz w sprawach obiektów i robót budowlanych dotyczących: zjazdów z dróg krajowych, niektórych sieci uzbrojenia terenu, drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego – piętro III / pok. 349A, 360 i 361,, Krosno, ul. Bieszczadzka 1 pok. 614 i 615, Przemyśl, ul. Wodna 13 pok. 19, 24, Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a pok. 603 i 604,
 • przyjmowanie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych dla obiektów i robót budowlanych:
  • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich z obiektami towarzyszącymi
  • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,
  • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi – piętro III / pok. 349A, 360 i 361, Krosno, ul. Bieszczadzka 1 pok. 614 i 615, Przemyśl, ul. Wodna 13 pok.19, 24, Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a pok. 603 i 604,
 • przyjmowanie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych dla obiektów i robót budowlanych na terenach zamkniętych i obszarze kolejowym – piętro III / pok. 349A, 360 i 361,
 • wydawanie pozwoleń na budowę w sprawach obiektów i robót budowlanych dotyczących: sieci przesyłowych,  rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych – piętro III / pok. 349A, 360 i 361, Krosno, ul. Bieszczadzka 1 pok. 614 i 615, Przemyśl, ul. Wodna 13 pok. 19, 24,Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a pok. 603 i 604,
 • wydawanie pozwoleń na budowę regionalnych sieci szerokopasmowych na terenie województwa – piętro III / pok. 349A, 360 i 361,
 • przyjmowanie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych w sprawach obiektów                       i robót budowlanych dotyczących: zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich, drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego –  piętro III / pok. 313, 360 i 361, Krosno, ul. Bieszczadzka 1 pok. 614 i 615, Przemyśl, ul. Wodna 13 pok. 19, 24, Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a pok. 603 i 604,
 • przyjmowanie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych w sprawach obiektów i robót budowlanych dotyczących:  sieci przesyłowych, niektórych sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym, rurociągów przesyłowych dalekosiężnych, służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych – piętro III / pok. 349A, 360 i 361, Krosno, ul. Bieszczadzka 1 pok. 614 i 615, Przemyśl, ul. Wodna 13 pok. 19, 24, Tarnobrzeg, ul.          1 Maja 4a pok. 603 i 604,
 • przyjmowanie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych dotyczących regionalnej sieci szerokopasmowej, zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę – piętro III / pok. 349A, 360 i 361,
 • rejestracja dziennika budowy – piętro III / pok. 349a, 360 i 361, Krosno, ul. Bieszczadzka 1 pok. 614 i 615, Przemyśl, ul. Wodna 13 pok. 19, 24,Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a pok. 603 i 604,
 • przyjmowanie zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla obiektów: sieci (art. 29 ust. 1 pkt 19a prawa budowlanego), wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 (art. 29 ust. 1 pkt 2b prawa budowlanego) – piętro III / pok. 349a, 360 i 361, Krosno, ul. Bieszczadzka 1 pok. 614 i 615, Przemyśl, ul. Wodna 13 pok. 19, 24, Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a pok. 603 i 604,
 • informacja dotycząca rozpoczęcia szkolenia okresowego i kursu kwalifikacyjnego kierowców – piętro VI / pok. 611, 613 i piętro III / pok. 356a,
 • informacja dotycząca zakończenia szkolenia okresowego kierowców i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie – piętro VI / pok. 613, 611,
 • przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla kierowców po zakończonym kursie – piętro VI / pok. 613, 611 i piętro III / pok. 356a,
 • uzgadnianie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa piętro VI / pok. 611.