Wydział Infrastruktury - I

Kamila Piech

Dyrektor Wydziału


tel.: 17 867-19-12
fax: 17 867-19-50
e-mail: i@rzeszow.uw.gov.pl
nr pokoju: 356a (sekretariat)

 

Marta Jakowska

Zastępca Dyrektora


tel.: 17 867-19-12
fax: 17 867-19-50
e-mail: i@rzeszow.uw.gov.pl
nr pokoju: 356a (sekretariat)

 

Bartłomiej Kuchta

Zastępca Dyrektora


tel.: 17 867-19-14
fax: 17 867-19-50
e-mail: i@rzeszow.uw.gov.pl
nr pokoju: 356a (sekretariat)

 

Do zadań Wydziału Infrastruktury należy w szczególności prowadzenie spraw:

 • w zakresie nadzoru nad bieżącą działalnością Zakładu Obsługi Przejść Granicznych Korczowej, planowania i realizacji inwestycji w zasięgu terytorialnym przejść granicznych, nadzoru komunikacyjnego, gospodarki i współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego, gospodarki przestrzennej, administracji architektoniczno- budowlanej;
 • w zakresie kontrolera pierwszego stopnia / krajowego kontrolera w Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 i Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020;
 • w zakresie zamknięcia i rozliczeń programów współfinansowanych z UE:
  • wynikające z Porozumienia w sprawie określenia zakresu i warunków realizacji przez Wojewodę Podkarpackiego zadań w zakresie desygnacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zawartego w dniu 11 września 2017 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Wojewodą Podkarpackim;
  • Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, zwanej dalej „IPOC” – przy wykonywaniu swych zadań IPOC stosuje procedury określone w zatwierdzonej przez Wojewodę „Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji”;
  • Jednostki Pośredniczącej w zarządzaniu komponentem wojewódzkim ZPORR – przy wykonywaniu swych zadań ww. Jednostka stosuje procedury określone w zatwierdzonym przez Wojewodę „Podręczniku Procedur Instytucji Pośredniczącej dla ZPORR”.

 

 • Oddział Przejść Granicznych – (I-I)
 • Oddział Komunikacji, Transportu i Gospodarki – (I-II)
 • Oddział Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej – (I-III)
 • Oddział Planowania Przestrzennego – (I-IV)
 • Oddział Budownictwa Drogowego i Kolejowego –(I-V)
 • Oddział do spraw zamknięcia i rozliczeń programów współfinansowanych z UE – (I-VII)
 • Oddział Programów Współpracy Transgranicznej – (I-VIII)
 • Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw organizacyjnych – (I-X)
 • Oddział Architektury i Budownictwa w Krośnie – (I-XI)
 • Oddział Architektury i Budownictwa w  Przemyślu – (I-XII)
 • Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw administracji architektoniczno-budowlanej w Tarnobrzegu – (I-XIII)

 

 • sekretariat Wydziału – piętro III / pok. 356a,
 • Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej – piętro VI pok. 613 i 610
 • ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy na terenach zamkniętych na terenie województwa – piętro III / pok. 349A, 313 i 352
 • wydawanie pozwoleń na budowę (rozbiórkę) dla obiektów i robót budowlanych hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi – piętro III / pok. 349A, 313 i 352, Krosno, ul. Bieszczadzka 1 pok. 610, 614 i 615, Przemyśl, ul. Wodna 13 pok. 19, 24 i 25, Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a pok. 603 i 604,
 • wydawanie pozwoleń na budowę (rozbiórkę) dla obiektów i robót budowlanych usytuowanych na obszarze kolejowym – piętro III / pok. 349a, 313 i 352
 • wydawanie pozwoleń na budowę (rozbiórkę) lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi – piętro III / pok. 349A, 313 i 352, Krosno, ul. Bieszczadzka 1 pok. 610, 614 i 615, Przemyśl, ul. Wodna 13 pok. 19, 24 i 25, Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a pok. 603 i 604,
 • wydawanie pozwoleń na budowę (rozbiórkę) dla obiektów i robót budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych – piętro III / pok. 349A, 313 i 352,
 • wydawanie pozwoleń na budowę (rozbiórkę) dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek oraz w sprawach obiektów i robót budowlanych dotyczących: zjazdów z dróg krajowych, niektórych sieci uzbrojenia terenu, drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego – piętro III / pok. 349A, 313 i 352,, Krosno, ul. Bieszczadzka 1 pok. 610, 614 i 615, Przemyśl, ul. Wodna 13 pok. 19, 24 i 25, Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a pok. 603 i 604,
 • przyjmowanie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych dla obiektów i robót budowlanych:
  • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich z obiektami towarzyszącymi
  • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,
  • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi – piętro III / pok. 349A, 313 i 352,, Krosno, ul. Bieszczadzka 1 pok. 610, 614 i 615, Przemyśl, ul. Wodna 13 pok. 19, 24 i 25, Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a pok. 603 i 604,
 • przyjmowanie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych dla obiektów i robót budowlanych na terenach zamkniętych i obszarze kolejowym – piętro III / pok. 349A, 313 i 352,
 • wydawanie pozwoleń na budowę w sprawach obiektów i robót budowlanych dotyczących: sieci przesyłowych,  rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych – piętro III / pok. 349A, 313 i 352,Krosno, ul. Bieszczadzka 1 pok. 610, 614 i 615, Przemyśl, ul. Wodna 13 pok. 19, 24 i 25, Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a pok. 603 i 604,
 • wydawanie pozwoleń na budowę regionalnych sieci szerokopasmowych na terenie województwa – – piętro III / pok. 349A, 313 i 352,
 • przyjmowanie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych w sprawach obiektów i robót budowlanych dotyczących: zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich, drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego,–  piętro III / pok. 313, 349a i 358, Krosno, ul. Bieszczadzka 1 pok. 610, 614 i 615, Przemyśl, ul. Wodna 13 pok. 19, 24 i 25, Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a pok. 603 i 604,
 • przyjmowanie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych w sprawach obiektów i robót budowlanych dotyczących:  sieci przesyłowych, niektórych sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym, rurociągów przesyłowych dalekosiężnych, służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych – – piętro III / pok. 349A, 313 i 352, Krosno, ul. Bieszczadzka 1 pok. 610, 614 i 615, Przemyśl, ul. Wodna 13 pok. 19, 24 i 25, Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a pok. 603 i 604,
 • przyjmowanie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych dotyczących regionalnej sieci szerokopasmowej, zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę – – piętro III / pok. 349A, 313 i 352,
 • rejestracja dziennika budowy – piętro III / pok. 313, 349a i 352, Krosno, ul. Bieszczadzka 1 pok. 610, 614 i 615, Przemyśl, ul. Wodna 13 pok. 15, 20 i 21, Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a pok. 603 i 604,
 • przyjmowanie zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla obiektów: sieci (art. 29 ust. 1 pkt 19a prawa budowlanego), wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 (art. 29 ust. 1 pkt 2b prawa budowlanego) – – piętro III / pok. 313, 349a i 352, Krosno, ul. Bieszczadzka 1 pok. 610, 614 i 615, Przemyśl, ul. Wodna 13 pok. 19, 24 i 25, Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a pok. 603 i 604,
 • informacja dotycząca rozpoczęcia szkolenia okresowego i kursu kwalifikacyjnego kierowców – piętro VI / pok. 611, 613 i piętro III / pok. 356a,
 • informacja dotycząca zakończenia szkolenia okresowego kierowców i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie – piętro VI / pok. 613, 611,
 • przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla kierowców po zakończonym kursie – piętro VI / pok. 613, 611 i piętro III / pok. 356a,
 • uzgadnianie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa piętro VI / pok. 610.