Strona główna » Urząd Wojewódzki » Wydziały PUW » Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Rzeszowie » Zadania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie

Zadania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie

Do zadań Inspekcji należy w szczególności prowadzenie spraw w zakresie:

 • kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności:

  • zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych przez podmioty wykonawstwa geodezyjnego,
  • posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,

 • kontroli działania administracji geodezyjnej i kartograficznej:

  • marszałka województwa, wykonującego zadania przy pomocy geodety województwa,
  • starosty, wykonującego zadania przy pomocy geodety powiatowego,

 • współdziałania z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,

 • przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, w tym w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

 • wyrażania opinii o przygotowaniu gminy do przyjęcia zadań z zakresu geodezji i kartografii,

 • działania Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego jako organu pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie,

 • działania Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jako organu wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej (geodety województw, geodety powiatowego, geodety gminnego).

powrót