Strona główna » Rodzina 500 plus

Rodzina 500 plus

Program „Rodzina 500 plus” ruszył w całej Polsce w kwietniu 2016 roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.

 

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice mogą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.

 

Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystać mogą rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Celem wprowadzenia ww. Programu była poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

 

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego, która nie podlega egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

 

O wsparcie ubiegać się mogą także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

 

Uwaga na oszustów!

 

Wniosek o świadczenie wychowawcze jest bezpłatny, za jego pobranie i złożenie nie ma opłat.

 

W związku z powstałymi kolejnymi stronami internetowymi, na których można pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego informujemy, że strony te nie są związane z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Służą jedynie próbom wyłudzenia pieniędzy za pobranie wniosku.

 

Ważne!

 

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest darmowy. Jego wzór jest określony w rozporządzeniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Wniosek o świadczenie wychowawcze można składać już od momentu startu programu w wersji papierowej w gminie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, a także w wersji elektronicznej, za pomocą: bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem ePUAP. Do Programu można dołączyć w każdej chwili.

 

Świadczenie wychowawcze wypłacane jest przez urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub gminne centra do realizacji świadczeń. Wypłata odbywa się w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub w gotówce.

 

Terminy składania wniosków na nowy okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

 

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego obowiązuje wyjątkowo od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 roku.

Wnioski na kolejny okres będzie można składać od 1 sierpnia 2017 roku.

 

Podsumowanie Programu „Rodzina 500 plus” w województwie podkarpackim – rok funkcjonowania.

 

Program „Rodzina 500 plus” w liczbach ( stan na koniec marca 2017)

 

  • W województwie podkarpackim wsparcie w formie świadczenia wychowawczego otrzymało ponad 242 tys. dzieci (tj. ponad 241 tys. dzieci w 2016 r. oraz ok. 1 tys. dzieci przybyło w 2017 r.)
  • W województwie podkarpackim Programem „Rodzina 500 plus” objęto prawie 62% wszystkich dzieci do 18 lat.
  • Świadczenie wychowawcze otrzymało ponad 151 tys.
  • Do rodzin trafiło już ponad 1 mld 433 mln zł. (tj. 1 mld 068 mln zł. w 2016 r. i 365 mln zł
    w 2017 r.). Każda przeciętna rodzina otrzymała zatem wsparcie z budżetu państwa w wysokości ponad 9 tys. zł.
  • Ponad 104 tys. świadczeń przyznanych zostało na pierwsze dziecko w rodzinie. Udział pierwszych dzieci, na które przyznano świadczenie wychowawcze w stosunku do wszystkich dzieci objętych programem w skali województwa podkarpackiego wynosi ok. 44%.
  • Spośród 151 tys. rodzin uprawnionych:

ok. 41 tys. rodzin jest uprawnionych  do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w sytuacji, gdy jest ono jedynym dzieckiem w rodzinie (tj. ponad 27% ogólnej liczby rodzin),

– ponad 10 tys. rodzin (tj. blisko 7% ogólnej liczby rodzin) posiada prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

  • Nie sprawdziły się zarzuty dotyczące marnotrawienia środków z Programu „Rodzina 500 plus”. Zaledwie średnio 15 świadczeń miesięcznie przekazywanych jest w formie rzeczowej lub opłacania usług – w kontekście 242 tys. dzieci, na które te środki są pobierane, to margines.

– Liczba gmin, w których dokonano zamiany formy pieniężnej na niepieniężną 13 

– Najwięcej świadczeń w formie niepieniężnej w całym okresie realizacji Programu przekazano w gminie:  Orły, Majdan Królewski, Boguchwała, Kuryłówka, Zarzecze oraz Miasto Jasło. W pozostałych gminach zamiana formy dotyczyła kilku świadczeń.

 

W województwie podkarpackim wypłaty realizowane są systematycznie i na bieżąco. Potrzeby gmin w tym zakresie podlegają stałej analizie i nie ma zagrożenia, co do ewentualnego braku środków na wypłatę świadczeń wychowawczych w 2017 r.

 

W dyspozycji Wojewody Podkarpackiego na rok 2017 znajdują się środki finansowe na ten cel w kwocie 1 mld 365 mln zł.

 

 

 

 

Zobacz pozostałe spoty: