Strona główna » Obsługa Klienta » Mandaty » Infromacje ogólne

Infromacje ogólne

Wojewoda Podkarpacki jest wierzycielem należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych do dnia 31 grudnia 2015 r. przez funkcjonariuszy, pracowników organów upoważnionych z obszaru województwa podkarpackiego, upoważnionych do ich nakładania w postępowaniu mandatowym. Grzywny te stanowią dochód budżetu państwa.

Należności z tytułu grzywien nałożonych w postępowaniu mandatowym przez funkcjonariuszy organów podległych władzom jednostki samorządu terytorialnego (straże miejskie, gminne) stanowią dochód danej jednostki samorządu.

Grzywna nałożona w drodze mandatu karnego, w myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), jest należnością publicznoprawną i stanowi dochód budżetu państwa.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ewidencjonuje wpływy i należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego do dnia 31 grudnia 2015 r., zgodnie z przepisami o zasadach prowadzenia rachunkowości.