Aktualności

 

 

 

8 grudnia 2018 r. w  Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, odbył się uroczysty Kongres Osób Represjonowanych, Działaczy Solidarności i Kombatantów. Wydarzenie to – zorganizowane przez Wojewodę Podkarpackiego Ewę Leniart – patronatem honorowym objęli Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz Metropolita Przemyski JE abp dr Adam Szal. Celem przedsięwzięcia było podkreślenie odświętności roku jubileuszowego 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i uhonorowanie wszystkich Tych, którzy włączyli się w sposób szczególny w trudną drogę tworzenia niezawisłej Rzeczypospolitej. Wydarzenie przygotowano w związku z realizacją projektu pt. „Niepodległa – pamięć i duma pokoleń”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu „Niepodległa” na lata 2017-2022. 

 

Rusza nowy program dotacyjny „Koalicje dla Niepodległej. Jego celem jest włączenie mieszkańców Polski we wspólne działania dot. lokalnej historii i dziedzictwa, w szczególności upowszechniające wiedzę o odzyskiwaniu niepodległości i odbudowie polskiej państwowości na poziomie lokalnym. Do jego założeń należy także krzewienie współpracy między różnymi podmiotami. Dlatego dofinansowanie będą mogły otrzymać wyłącznie projekty realizowane we współpracy z partnerami.

W związku z powyższym Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach przygotowujących do realizacji projektów w ramach ww. programu. Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych. Spotkania zostaną zorganizowane we wszystkich województwach.

Warsztaty w województwie podkarpackim odbędą się w Łańcucie 18 i 19 czerwca 2019 r. w Muzeum – Zamek w Łańcucie – Kasyno Urzędnicze, ul. Kościuszki 2 (wejście od ul. Zamkowej).

Na warsztaty obowiązują zapisy, których można dokonać na stronie internetowej: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-bezplatne-warsztaty/ , kliknąć nazwę miejscowości – Łańcut i wypełnić otwierający się formularz.

Szczegółowe informacje o warsztatach można uzyskać pod adresem e-mail: szkolenia@niepodlegla.gov.pl lub pod numerem telefonu: 22 182 26 05.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Niepodległa w Europie” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022, Priorytet 2, Schemat 2 C.

Wsparcie jest przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych realizujących projekty we współpracy z innymi podmiotami. Budżet programu wynosi 2 mln zł.

Celem programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” jest włączenie mieszkańców Polski w działania budujące świadomość na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty na podstawie wartości wpisanych w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Wnioski o dofinansowanie działań mogą składać:

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych),
 • organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

– w partnerstwie z co najmniej dwoma innymi podmiotami. Jednostki, z którymi można zawierać partnerstwo w ramach realizacji projektów to:

 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury;
 • archiwa państwowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
 • uczelnie publiczne lub niepubliczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.);
 • państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 • organizacje pozarządowe;
 • spółdzielnie mieszkaniowe;
 • spółdzielnie socjalne w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2018 poz. 1205).

Dofinansowanie wynosi od 2 tys. zł do 20 tys. zł, a poziom wsparcia może sięgnąć 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Dotacje są przeznaczone na:

 • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, questy, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne wspierające społeczności lokalne w działaniach dotyczących identyfikowania i upowszechniania wiedzy o lokalnej historii i dziedzictwie kulturowym;
 • lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne;
 • wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, działania przy identyfikowaniu i dokumentowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), archiwa społeczne;
 • rekonstrukcje wydarzeń historycznych.

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl . Więcej informacji można znaleźć na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-w-ramach-programu-dotacyjnego-koalicje-dla-niepodleglej/ .

Biuro Programu „Niepodległa”

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Niepodległa w Europie” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022, Priorytet 2, Schemat 2 C.

Czym jest NaviTata?

Wiele instytucji pracujących nad rozwiązaniem problemów dzieci i rodziny w Polsce bazuje na „starych mapach”, w których rola Ojca jest marginalna a niekiedy nawet pomijana. Potrzeba jest aktualizacja wiedzy dotyczącej funkcjonowania Ojca w rodzinie.

Konferencja „Ojcostwo dzisiaj – strategia dla organizacji wspierających rodzinę” dotyczy aktualnego stanu inicjatyw wspierających Ojcostwo w Polsce. Obejmuje prezentacje dobrych praktyk, wystąpienia specjalistów z dziedzin związanych z tematyką rodzinną, wychowawczą, edukacyjną. Celem konferencji jest z jednej strony zaprezentowanie współczesnego spektrum wyzwań, przed jakimi stają organizacje i instytucje deklarujące pomoc rodzicom z drugiej zaś strony pełnią funkcję spotkań inicjujących utworzenie ogólnopolskiej nieformalnej sieci wsparcia Ojców. Konferencja będzie poszukiwaniem odpowiedzi na pytania z perspektywy różnych instytucji: Gdzie w strategii inicjatyw lokalnych znajduje się postać Ojca? Jak można mu pomóc? Jak można zaprosić Go do samodzielnych działań, dzięki którym będzie On dobrym rodzicem?

Adresatami konferencji są przedstawiciele samorządów wszystkich szczebli; nauczyciele, wychowawcy; pedagodzy i psychologowie; członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz rodziny, młodzieży i wychowania; przedstawiciele policji, służb penitencjarnych, służby zdrowia; przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, asystenci rodziny, doradcy rodzinni, księża i osoby pracujące z rodzinami oraz przedstawiciele mediów.

Z wyrazami szacunku

Organizatorzy

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Niepodległa w Europie” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022, Priorytet 2, Schemat 2 C.

Koncert papieski

W uroczystości wzięli podkarpaccy parlamentarzyści, przedstawiciele duchowieństwa, władz rządowych i samorządowych, rządowej administracji zespolonej oraz nauczyciele i uczniowie z podkarpackich szkół.

Wydarzenie uświetnił wykład ks. prof. dr. hab. Stanisława Nabywańca. Uczestnicy mieli również okazję obejrzeć wystawę pt. „Jan Paweł II – dar Polski dla świata”, przygotowaną przez Uniwersytet Otwarty KUL, Towarzystwo Przyjaciół KUL oraz Polish Canadian Business and Professional (wystawa umiejscowiona w holu głównym PUW w Rzeszowie będzie dostępna do 28 czerwca 2019 r. – serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych).

Więcej o czerwcowych wydarzeniach papieskich tutaj.


Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Niepodległa w Europie” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022, Priorytet 2, Schemat 2 C.

Pliki do pobrania: