Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Data publikacji: 8 czerwca 2017Wojewoda podkarpacki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację programów z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych  i wielodzietnych oraz aktywizacji osób starszych w 2017 roku.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, w terminie do 19 czerwca 2017 roku bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (pokój 320a) lub drogą e-mail na adres: s@rzeszow.uw.gov.pl .

Pliki do pobrania: