Wyniki konkursu „MALUCH plus” 2017

Data publikacji: 8 lutego 2017Wyniki konkursu „MALUCH plus” 2017 ogłoszonego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” dla województwa podkarpackiego

Razem bezpieczniej - nabór wniosków

W ramach  Resortowego program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” w ramach modułu 1 (utworzenie w 2017 r. w gminach nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania), Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim gminom z terenu województwa podkarpackiego, które zostały zakwalifikowane przez wojewodę – 10 gmin. Przyznana kwota dotacji dla województwa podkarpackiego wyniosła dla modułu 1 – 4 166 751,06 zł. Z czego na tworzenie miejsc przeznaczono 4 133 631,06 zł, natomiast na funkcjonowanie 33 120,00 zł.

W zakresie modułu 2 (zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH” oraz zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki prowadzonych przez podmioty niegminne) województwo podkarpackie otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 611 120,00 zł – przyznane 19 gminom oraz dofinansowanie w wysokości 1 747 485,60 zł – dla 39 podmiotów niegminnych.

Natomiast na moduł 4 (utworzenie przez podmioty niegminne w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania) przeznaczono  kwotę 1 184 280, 00 zł, którą dofinansowanych zostanie 12 podmiotów. Z czego na tworzenie przeznaczono 1 038 000,00 zł, a na funkcjonowanie 146 280,00 zł.

Informacja dla beneficjentów:

Prosimy o przesłanie do właściwego urzędu wojewódzkiego korekty oferty – z dostosowaniem do przyjętej kwoty dotacji – w formie papierowej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Zgodnie z pkt 7.1.1. w celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest – w terminie 11 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministra (moduł 1) lub 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez wojewodę (moduły 2, 3 i 4), dostarczyć do właściwego urzędu wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji (wg wzoru zamieszczonego przez właściwy urząd wojewódzki na stronie internetowej urzędu). Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę jego wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie go za pośrednictwem platformy ePUAP.

W celu ujednolicenia w/w. terminów, termin składania oświadczeń we wszystkich modułach został zmieniony na 14 lutego (wtorek).

Zgodnie z pkt 7.2.1 Beneficjenci Programu w ramach modułu 2 (podmioty niegminne), 3 i 4 (w przypadku otrzymania części dotacji na funkcjonowanie miejsc opieki) mają obowiązek poinformowania rodziców o fakcie zakwalifikowania się do Programu, o kwocie przyznanej dotacji na jedno dziecko w ujęciu miesięcznym oraz o okresie dofinansowania, w terminie 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników konkursu przez wojewodę. Powinno to być potwierdzone oświadczeniami rodziców (indywidualnymi lub zbiorczymi).

Zgodnie z pkt 7.2.2. Beneficjenci Programu przed podpisaniem umowy z wojewodą mają obowiązek przedstawić dokumenty potwierdzające poinformowanie rodziców o fakcie zakwalifikowania się do Programu, o których mowa w pkt.7.2.1.

Załączniki:

  1. – wyniki dla modułu 1
  2. – wyniki dla modułu 2 – gminy
  3. – wyniki dla modułu 2 – podmioty niegminne
  4. – wyniki dla modułu 4