Wojewoda dofinansuje ratownictwo wodne

13 marca 2017

Wojewoda podkarpacki ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 r. na terenie województwa podkarpackiego.

 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych będących jednocześnie podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego (szczegółowe zasady w załączniku).

 

Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (pokój 711, VII piętro) lub przesłać na adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert 2017 – Ratownictwo wodne” (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu). Termin składania ofert upływa w 22 dniu od daty ogłoszenia konkursu.