Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Dodatkowy konkurs w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności.


Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wojewoda podkarpacki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację programów z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych  i wielodzietnych oraz aktywizacji osób starszych w 2017 roku.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Konkurs Ministerstwa Środowiska na hasło i plakat promujące segregację śmieci

Ministerstwo Środowiska ogłasza konkurs dla dzieci na hasło i plakat promujące segregację śmieci.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

„Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae” – wyniki konkursu

16 maja 2017 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu „Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae”.


Zmiany w oddziale paszportowym

300 tys. zł na działania pomocowe

300 tys. zł przeznaczył w tym roku wojewoda podkarpacki na realizację programów z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych oraz aktywizacji osób starszych.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – wyniki konkursu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2017.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

„Senior+” – wyniki konkursu

Wojewoda podkarpacki informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja 2017 r. na utworzenie lub wyposażenie placówki – moduł 1 oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek- moduł 2.


Zmiany w oddziale paszportowym

Dotacje na ratownictwo wodne – wyniki otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa podkarpackiego.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych w 2017 r.

700 tys. zł przeznaczył w tym roku Wojewoda Podkarpacki na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego.