Ruszył uzupełniający nabór w programie „Senior+”

Data publikacji: 14 maja 2018Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił kolejny, uzupełniający nabór ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018.

II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Samorządy mogą otrzymać wsparcie na tworzenie oraz funkcjonowanie domów i klubów „Senior+”. Dodatkowy nabór dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu. Dofinansowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach programu „Senior+”. Wysokość środków planowana na ten cel wynosi: 16417347,31 zł.

Gdzie przesłać ofertę?

Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Kiedy rozstrzygnięcie?

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 12 lipca 2018 r.

                                                                       ***

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki (moduł 1) oraz zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek (moduł 2).

Dodatkowe informacje:

Przed upływem terminu składania ofert stosownych wyjaśnień dotyczących programu „Senior+” udziela Departament Polityki Senioralnej w godz. 9-12 pod nr tel. 22 661 18 59.

Więcej informacji tutaj.