Ruszył konkurs „Senior+”

Data publikacji: 7 kwietnia 2017Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 (edycja 2017) aktualizacja

Ruszył konkurs „Senior+”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych, lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu, do udziału w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2017 r., na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym dziennych domów „Senior+” i klubów „Senior+” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.

Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W dziennym domu będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nim pomieszczenia m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek.

Ofertę w postaci papierowej należy przesłać listem poleconym na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Grunwaldzka 15, Rzeszów 35-959), lub złożyć osobiście – w terminie do dnia 13 marca 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty w postaci elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w postaci papierowej.

Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy poniedziałek, środę i piątek, w godz. 9:00 – 12:00, pod nr telefonu: (022) 661 18 80.

Szczegółowe informacje dotycz. konkursu znajdują się na stronie: www.mpips.gov.pl

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki (moduł 1) oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek (moduł 2).

W pierwszym przypadku będzie to 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior +” oraz 150 tys. zł dla Klubu „Senior +”. Już istniejące Dzienne Domy „Senior+” mogą dostać do 300 zł, zaś  Kluby „Senior+” do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.

Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż  250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior +”. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior +” wyższa niż 25 tys. zł.

Wymagany finansowy wkład własny wynosi 20% wartości dla zadań realizowanychw ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.

 

Aktualizacja z 28 lutego br.

 

Dodatkowe informacje dotyczące składania ofert.

Wymagana dokumentacja :

1) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta;

2) w przypadku oferty, w ramach której przewidywana jest inwestycja budowlana (moduł 1), należy dołączyć do oferty program inwestycji zgodnie z poniższym wzorem, w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r.w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579)

3) oświadczenie o kwalifikowalności VAT;

4) umowa o partnerstwie w przypadku składania oferty w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, pozostaną bez rozpatrzenia merytorycznego.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią ogłoszenia i warunkami składania ofert.

Aktualizacja z 7 kwietnia br.

Informacja dotycząca odrzuconych ofert w ramach otwartego konkursu ofert – Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2017 r.

OTWARTY KONKURS OFERT – PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja w 2017 r.

Wojewoda Podkarpacki informuje, iż w otwartym konkursie ofert w ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego złożyły 18 wniosków w module 1 konkursu (na utworzenie i/lub wyposażenie placówki) oraz 11 wniosków w module 2 konkursu (zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek).

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODRZUCONYCH OFERT:

Zgodnie z pkt.V.6 programu, oferty które nie spełnią wymogów formalnych,
z zastrzeżeniem pkt. V.7, pozostaną bez rozpatrzenia. Wykaz ofert odrzuconych ze względów formalnych urząd wojewódzki zamieszcza na stronie internetowej urzędu z informacją o przyczynie odrzucenia oferty, w terminie przekazania do Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej listy ofert zakwalifikowanych do dalszego postępowania lub zapotrzebowań na środki.

W związku z powyższym informuję, iż w ramach modułu 1, do dalszego etapu nie zakwalifikowały się dwie oferty: Gmina Hyżne i Gmina Miasto Jasło, które nie spełniały wymogów formalnych.

 

Szczegóły na stronie MRPiPS