Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych

Data publikacji: 22 czerwca 2017Wojewoda podkarpacki zatwierdził przedstawioną przez komisję konkursową propozycję podziału środków dla organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom bezdomnym.

Razem bezpieczniej - nabór wniosków

W otwartym konkursie ofert mogły brać udział podmioty uprawnione prowadzące schroniska i noclegownie oraz inne placówki, które realizują zadania w zakresie pomocy na rzecz osób bezdomnych. Organizacje złożyły 17 ofert. 15 ofert konkursowych zostało pozytywnie rozpatrzonych, 2 oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Oferentom przyznano dotacje na łączną kwotę 589 756,00 zł, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Przyznane dotacje podmioty uprawnione przeznaczą na działania osłonowe, profilaktyczne i aktywizujące, w szczególności na prowadzenie prac remontowych, zakup wyposażenia, środków higienicznych i opatrunkowych, koszty związane z bieżącą działalnością placówek, a także na aktywizację zawodową osób bezdomnych i rozwój infrastruktury, w tym na zwiększenie miejsc noclegowych.