Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – konkurs MRPiPS

Data publikacji: 23 listopada 2018Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację projektów w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (edycja 2019 r.). Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3 mln zł.

II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Podmiotami uprawnionymi do aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach Programu Osłonowego są: 

  • Gmina/Miasto,
  • Powiat,
  • Województwo.

Opracowaną dokumentację podpisują i składają do właściwego Wojewody:

  • Wójt/ Burmistrz/ Prezydent Miasta,
  • Starosta,
  • Marszałek Województwa.

W przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osobę inną, niż wskazane powyżej, konieczne jest dołączenie właściwego upoważnienia.

Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. Jednostki te mogą wdrążać projekty samodzielnie lub zlecać ich realizację podmiotom, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie: „Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie osobiście w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

Urzędy wojewódzkie dokonają oceny wniosków aplikacyjnych w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r., zgodnie z kryteriami zawartymi w karcie oceny, stanowiącej załącznik do ogłoszenia, a następnie przekażą dokumentację konkursową maksymalnie 10 najwyżej ocenionych wniosków do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 14 marca 2019 r., a jego wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mrpips.gov.pl (w zakładce ,,Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”/ Przedstawiciele i Służby realizujące zawodowo zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie/ Programy/projekty).

Szczegółowe informacje na stronie MRPiPS ( tutaj ).