Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017

Data publikacji: 21 kwietnia 2017Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego.

11 lipca 2017 „Kręci mnie bezpieczeństwo… w wakacje” – zapraszamy do Polańczyka!

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575, z póź.zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za Życiem”(Dz. U. poz. 1860), przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, z późn. zm.), ogłasza „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”, dotyczący dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zwany dalej „Programem”.

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. Dotyczy również zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w trybie zlecenia im realizacji części lub całości zadania przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Z dotacji mogą być pokryte wydatki kwalifikowane, przeznaczone na:

  1. Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny.
  2. Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Dofinansowaniu w ramach Programu mogą podlegać koszty wynagrodzenia asystentów rodziny do kwoty maksymalnie wynoszącej 2100 zł brutto miesięcznie na etat,  co stanowić powinno 67% kosztów wynagrodzenia brutto (podmiot wnioskujący o dofinansowanie winien zabezpieczyć dodatkowo finansowy udział  własny w wysokości minimum 33%) lub 1500 zł brutto miesięcznie dla asystenta rodziny w przypadku – równoważnej czasowo w stosunku do etatu  – umowy-zlecenia, co stanowić powinno 50 % kosztów wynagrodzenia brutto (podmiot wnioskujący o dofinansowanie winien zabezpieczyć dodatkowo finansowy udział  własny w wysokości minimum 50%).

Dofinansowaniu w ramach Programu mogą podlegać koszty wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej do kwoty maksymalnie wynoszącej 2000 zł brutto  miesięcznie na etat,  co stanowić powinno 67% kosztów wynagrodzenia brutto (podmiot wnioskujący o dofinansowanie winien zabezpieczyć dodatkowo finansowy udział  własny w wysokości minimum 33%) lub 1400 zł brutto miesięcznie dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w przypadku – równoważnej czasowo w stosunku do etatu  – umowy-zlecenia, co stanowić powinno 50 % kosztów wynagrodzenia brutto (podmiot wnioskujący o dofinansowanie winien zabezpieczyć dodatkowo finansowy udział  własny w wysokości minimum 50%). Nie podlegają dofinansowaniu koszty delegacji, dojazdu, koszty wyposażenia miejsca pracy. W ramach Programu kwalifikowane są koszty poniesione w 2017 r. (możliwa będzie refundacja kosztów poniesionych od stycznia 2017 r.).

Zapotrzebowanie, którego wzory stanowią załączniki do Programu i Ogłoszenia, należy składać w formie papierowej i elektronicznej. Zapotrzebowanie w formie pisemnej należy nadesłać listem poleconym do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów) na kopercie zaznaczając: Zapotrzebowanie na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”, w terminie 14 dni od daty opublikowania Programu na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tj. w terminie do 4 maja 2017 roku. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli podmiot złoży zapotrzebowanie w powyższym terminie osobiście w biurze podawczym Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego lub w Sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej (p. 320), czy też nada w urzędzie pocztowym (liczy się data stempla pocztowego).

Zapotrzebowanie w formie elektronicznej, w części dotyczącej koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, należy przesłać na adres e:mail: mbomba@rzeszow.uw.gov.pl natomiast zapotrzebowanie dotyczące asystenta rodziny należy przesłać na adres e:mail: mjozefowicz@rzeszow.uw.gov.pl

Informacje w sprawie Programu można uzyskać pod numerami telefonów: 17 867 13 32 oraz 17 867 13 14.      

Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie MRPiPS: Wsparcie dla rodzin