„Od zależności ku samodzielności” – konkurs ofert

Data publikacji: 11 grudnia 2018Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”, który zastępuje dotychczasowy Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Na realizację konkursu resort przeznaczył 3 mln zł w skali kraju. Oferty należy składać do 4 stycznia 2019 r.

II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Celem konkursu jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, które pomagają osobom z zaburzeniami psychicznymi w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły. 

W ramach programu dotacje mogą zostać przeznaczone na zakup materiałów, narzędzi lub sprzętu technicznego oraz zakup przedmiotów i środków niezbędnych do organizacji lokalnych działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki finansowe stanowiące kwotę dofinansowania muszą być wykorzystane do dnia 31 grudnia 2019 r.

Oferty należy przesłać listem poleconym do Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dopiskiem na kopercie „Od zależności ku samodzielności”, w terminie do 4 stycznia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Po złożeniu oferty wraz z załącznikami, wymienione dokumenty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.