Pokonać bezdomność – konkurs ofert

Data publikacji: 20 grudnia 2018Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w obszarze pomocy osobom bezdomnym.

W ramach konkursu w 2019 r. będą dofinansowane projekty, odpowiadające następującym modułom i celom szczegółowym:

MODUŁ I: PROFILAKTYKA

Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

MODUŁ II: AKTYWIZACJA

Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

MODUŁ III: INFRASTRUKTURA

Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ

Cel: inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

W bieżącym roku na realizację „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” przeznaczono kwotę 6 000 000,00 zł.

Oferty konkursowe wraz z załącznikami należy przesłać listem poleconym (z dopiskiem na kopercie „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”) do Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w terminie do dnia 07 stycznia 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub dostarczyć w powyższym terminie osobiście.

Szczegółowe informację można uzyskać w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod numerami telefonu (22) 661-12-56 i (22) 661-14-83.

Szczegóły na stronie MRPiPS:  https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs

 

 

Pliki do pobrania: