Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

12 maja 2017

Wojewoda podkarpacki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych w 2017 roku.

 

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, w terminie do 23 maja 2017 roku bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (pokój 320a) lub drogą e-mail na adres: s@rzeszow.uw.gov.pl.